Idea skrzyni kamiennej jako formy grobu…Tom XVIII

Idea skrzyni kamiennej jako formy grobu…Tom XVIII

Autor: Joanna Adamik

Książka poświę­cona jest pro­ble­ma­tyce grobów skrzyn­ko­wych, które reje­stro­wane są na zie­miach pol­skich we wcze­snej epoce żelaza. Autorka szcze­gó­łowo omawia ich kon­strukcje, zróż­ni­co­wanie i chro­no­logię, pró­bując odpo­wie­dzieć na pytania o ich genezę i inter­pre­tację. Jest to pierwsze od wielu lat tak wyczer­pu­jące stu­dium z zakresu nie­któ­rych aspektów obrządku pogrze­bo­wego kul­tury pomor­skiej i jej sąsiadów.

 

Strony: 343
Format: A4
Wydane: 2012
Oprawa: twarda
Wydawca: Fun­dacja Rze­szow­skiego Ośrodka Arche­olo­gicz­nego
ISBN: 978–83-60545–97-3