In Silvis, campis… et Urbe…Tom XIV

In Silvis, campis… et Urbe…Tom XIV

Redak­torzy: S. Cygan, M. Gli­nia­no­wicz, P.N. Kotowicz

Publi­kacja zawiera mate­riały z mię­dzy­na­ro­dowej kon­fe­rencji  naukowej, która miała miejsce w dniach 12–14 listo­pada 2008 r. w Sanoku.Zebrane mate­riały zgro­ma­dzono w czte­rech blo­kach tematycznych, które zawie­rają prze­gląd opinii na temat dotych­cza­so­wego stanu  badań  nad średnio­wiecznym obrząd­kiem pogrze­bowym w sze­roko pojętej  strefie pogra­nicza polsko-ruskiego oraz wyniki badań cmen­ta­rzysk i  ana­lizy roz­ma­itych kate­gorii zabytków cha­rak­te­ry­stycz­nych dla tego  regionu. Czy­telnik ma okazję zapo­znać się z nowymi odkry­ciami, usta­le­niami i kon­cep­cjami doty­czą­cymi prze­mian i spe­cy­fiki  średnio­wiecz­nego obrządku pogrzebowego.

 

Strony: 509
Format: A4
Wydane: 2011
Oprawa: twarda
Wydawca: Fun­dacja Rze­szow­skiego Ośrodka Arche­olo­gicz­nego
ISBN: 978–83-7667–068-3