Kłyżów, stan. 2 i Mokrzyszów, stan.2…Tom XXI

Autor: Kata­rzyna Trybała-Zawiślak

Publi­kacja dofi­nan­so­wana ze środków Mini­ster­stwa Kul­tury i Dzie­dzictwa Naro­do­wego

Publi­kacja jest wie­lo­aspek­towym opra­co­wa­niem źródeł arche­olo­gicz­nych pocho­dzą­cych z cmen­ta­rzysk tar­no­brze­skiej kul­tury łużyc­kiej dato­wa­nych na czas przy­pa­da­jący między VII a IV stu­le­ciem p.n.e. Oby­dwie nekro­polie dostar­czyły inte­re­su­ją­cych mate­riałów, dzięki którym szcze­gó­łowo scha­rak­te­ry­zo­wano obrzą­dek­po­grze­bowy i wska­zano na moż­li­wości dokład­niej­szego dato­wania poszcze­gól­nych zespołów gro­bo­wych w ramach etapów funk­cjo­no­wania cmen­ta­rzysk. Opra­co­wanie szczątków kost­nych przez antro­po­logów pozwo­liło rów­nieżna doko­nanie rekon­strukcji struk­tury popu­lacji grze­biącej swych członków na obydwu oma­wia­nych cmentarzyskach,  a wyko­rzy­stanie naj­now­szych metod ana­li­tycz­nych i  uwzględ­nienie wyników badań inter­dy­scy­pli­nar­nych (dato­wanie ter­mo­lu­mi­ne­scen­cyjne, ana­liza szlifów cera­micz­nych) umoż­li­wiło peł­niejszą cha­rak­te­ry­stykę źródeł arche­olo­gicz­nych i zwy­czajów pogrze­bo­wych sto­so­wa­nych przez spo­łecz­ności tar­no­brze­skiej kul­tury łużyc­kiej. W tym kon­tek­ście pre­zen­to­wana mono­grafia może być potrak­to­wana jako istotne uzu­peł­nienie dotych­cza­so­wych stu­diów z zakresu arche­ologii sepul­kralnej czy – nawet sze­rzej – arche­ologii funeralnej.

 

Strony: 314
Format: A4
Wydane: 2013
Oprawa: twarda
Wydawca: Fun­dacja Rze­szow­skiego Ośrodka Arche­olo­gicz­nego
ISBN: 978–83-7667–124-0–6