Osełki z otworem do podwieszania w kulturach stepowych…Tom XVI

Osełki z otworem do podwieszania w kulturach stepowych…Tom  XVI

Autor: Marcin Burghardt

Książka poświę­cona jest kamiennym osełkom, które sta­nowią jeden z naj­bar­dziej cha­rak­te­ry­stycz­nych ele­mentów wypo­sa­żenia grobów wschod­nio­eu­ro­pej­skich koczow­ników (Kime­rowie, Scy­towie). Publi­kacja pole­cana dla wszyst­kich badaczy zaj­mu­ją­cych się późną epoką brązu i wczesną epoką żelaza na tery­to­rium Europy Środ­kowo – Wschodniej.

 

Strony: 181
Format: A4
Wydane: 2012
Oprawa: twarda
Wydawca: Fun­dacja Rze­szow­skiego Ośrodka Arche­olo­gicz­nego
ISBN: 978–83-7667–101-7