The Impact of Prehistoric and Medieval Societies…Tom XIX

The Impact of Prehistoric and Medieval Societies…Tom XIX

Redak­torzy: Mał­go­rzata Rybicka, Agnieszka Wacnik

Publi­kacja pre­zen­tuje wyniki inter­dy­scy­pli­nar­nych badań Poje­zierza Gosty­niń­skiego, obej­mu­ją­cych ana­lizy pale­obo­ta­niczne, geo­che­miczne i arche­olo­giczne. Uzy­skane dane pozwo­liły na rekon­strukcję historii środo­wiska  oraz jej związku z prze­mia­nami osad­ni­czymi. Uzu­peł­niły także dotych­cza­sową wiedzę na temat holo­ceń­skich prze­mian roślin­ności, wystę­po­wania nie­któ­rych tak­sonów oraz historii lądo­wa­cenia zbior­ników wod­nych w rejonie Gosty­nina pod wpływem czyn­ników innych niż dzia­łal­ność człowieka.

 

Strony: 190
Format: A4
Wydane: 2012
Oprawa: twarda
Wydawca: Fun­dacja Rze­szow­skiego Ośrodka Arche­olo­gicz­nego
ISBN: 978–83-7667–115-4