The Magdalenian in Central Europe…Tom XV

The Magdalenian in Central Europe…Tom XV

Redak­torzy: Marta Połowicz-Bobak, Dariusz Bobak

Publi­kacja zawiera serię arty­kułów poświę­co­nych tech­no­kom­plek­sowi mag­da­leń­skiemu, głównie w Europie Środ­kowej. Pre­zen­to­wane w pracy poglądy sta­nowią w wielu przy­pad­kach nowe podej­ście do zagad­nień doty­czą­cych funk­cjo­no­wania grup zbie­raczy i łowców na tere­nach wyżyn­nych Europy w schył­kowym plejstocenie.

 

Strony: 120
Format: A4
Wydane: 2010
Oprawa: twarda
Wydawca: Fun­dacja Rze­szow­skiego Ośrodka Arche­olo­gicz­nego
ISBN: 978–83-60545–97-3