Odwołane zajęcia

Infor­macja dla stu­dentów kie­runku muzeologia.

W dniu 4.11.2015 r. odwo­łane zostają zajęcia z prof. R. Kola­rzową, nato­miast w dniach 4–5.11.2015 r. odwo­łane zostają zajęcia z dr. T. Kośkiem.