Nieznana Archeologia

Nie­znana arche­ologia, czyli cykl wykładów otwar­tych, skie­ro­wa­nych do uczniów i nauczy­cieli szkół śred­nich. Ser­decznie zapra­szamy do uczest­nictwa w każdy drugi ponie­działek mie­siąca, o godzinie 10:00 w budynku A0 Uni­wer­sy­tetu Rze­szow­skiego na ul. Pigonia 1, Aula 167.

Więcej infor­macji lub zgło­szenia zor­ga­ni­zo­wa­nych grup pro­simy kie­rować na adres:

sekretariat@archeologia.rzeszow.pl lub jrogoz@ur.edu.pl