Dr Maciej Dębiec

Dr Maciej Dębiec

Dr Maciej Dębiec www  

 

Wykaz publi­kacji pdf  

Dr. Maciej Dębiec — die Bibliographie

debiecmaciej@gmail.com

 

Dębiec M. 2003. Mate­riały kul­tury malic­kiej na sta­no­wisku Fre­dropol 2, Mate­riały i Spra­woz­dania Rze­szow­skiego Ośrodka Arche­olo­gicz­nego 23, 5–25.

Dębiec M. 2005. Mate­riały z badań ratow­ni­czych na wie­lo­kul­tu­rowym sta­no­wisku 31 w Rze­szowie, Mate­riały i Spra­woz­dania Rze­szow­skiego Ośrodka Arche­olo­gicz­nego 25, 25–63.

Dębiec M., Dzbyński A., Peli­siak A. 2005. Tery­to­rium eks­plo­ato­wane przez spo­łecz­ności osad wcze­sno­ne­oli­tycz­nych w Kotlinie San­do­mier­skiej na przy­kła­dzie osady KCWR w Zwię­czycy stan. 3, Arche­ologia Kotliny San­do­mier­skiej, Rocznik Muzeum Regio­nal­nego w Sta­lowej Woli, numer 4, mono­gra­ficzny, 215–228.

Dębiec M. 2006. Tery­to­rium eks­plo­ato­wane przez lud­ność osady kul­tury cera­miki wstę­gowej rytej w Łańcucie, stan. 3, woj. Pod­kar­packie, Ana­lecta Archa­eolo­gica Reso­viensia 1, 29–62.

Dębiec, A. Dzbyński 2006. The House and the uti­li­za­tion areas around it in the Line­ar­band­ke­ramik in south-eastern Poland, In: L. Ooster­beek, J. Raposo (Hrsg.) XV Con­gress of the Inter­na­tional Union for Pre­hi­storic and Pro­to­hi­storic Sciences. Book of Abs­tracts, vol. 1, 234.

Dębiec M., Dzbyński A. 2006. Neue Funde der dop­pel­sch­ne­idigen Geräte aus der line­ar­band­ke­ra­mi­schen Sie­dlung in Zwię­czyca, Geme­inde Bogu­chwała, Woje­wod­schaft pod­kar­packie, Spra­woz­dania Arche­olo­giczne 58, 223–245.

Dębiec M., Dzbyński A. 2006. An Early Neo­li­thic Anth­ro­po­mor­phic Figu­rine from Zwię­czyca Site 3, Pod­kar­packie Voivo­de­ship, Acta Archa­eolo­gica Car­pa­thica 41, 25–29.

Dębiec M. 2006. Osada KCWR w Łańcucie sta­no­wisko 3 (badania z roku 1987 i 1989). Część pierwsza – mate­riały, Mate­riały i Spra­woz­dania Rze­szow­skiego Ośrodka Arche­olo­gicz­nego 27, 27–63.

Dębiec M., Dzbyński A., Peli­siak A. 2006. Drugi sezon badań wyko­pa­li­sko­wych na sta­no­wisku 3 w Zwię­czycy, gm. Bogu­chwała, Mate­riały i Spra­woz­dania Rze­szow­skiego Ośrodka Arche­olo­gicz­nego 27, 247–252.

Dębiec M., Dzbyński A. 2006. Sym­bolic and “Sup­posed” Graves in the Set­tle­ments of the Line­ar­band­ke­ramik Cul­ture in South Eastern Poland, In: Euro­pean Asso­cia­tion of Archa­eolo­gists. 12th Annual Meeting, Cracow, Poland, 19–24 Sep­tember 2006. Abs­tracts Book, 311.

Dębiec M., Dzbyński A. 2007. Eine neue Epoche: die ersten Acker­bauern in Sudo­st­polen und in der Westu­kraine (6.-5. Jt. V.u.Z.), In: M. Dębiec, M. Woło­szyn (Hrsg.), Fruh­zeit Ost­mit­te­leu­ropas:  Das Polnisch – Ukra­ini­sches Gren­zge­biet aus archäo­lo­gi­scher Per­spek­tive, Rzeszów,53–65.

Dębiec M., Woło­szyn M. (Hrsg.) 2007. Früh­zeit Ost­mit­te­leu­ropas: Das Polnisch – Ukra­ini­sches Gren­zge­biet aus archäo­lo­gi­scher Per­spek­tive, Rzeszów.

Dębiec M., Dzbyński A. 2007. Die Ersten Radio­kar­bon­da­tie­rungen aus der Sie­dlung der Linien­band­ke­ra­mi­schen Kultur in Zwię­czyca, Gm. Bogu­chwała, Spra­woz­dania Arche­olo­giczne 59, 53–62.

Dębiec M., Peli­siak A. 2008. Pierwsze daty 14C dla obiektów kul­tury malic­kiej. Rze­szów, stan. 31, Ana­lecta Arca­he­olo­gica Res­so­viensia 2, 129–144.

Cygan S., Dębiec M. 2008. Obiekt wcze­sno­śre­dnio­wieczny z wie­lo­kul­tu­ro­wego sta­no­wiska nr 3 w Zwię­czycy, Mate­riały i Spra­woz­dania Rze­szow­skiego Ośrodka Arche­olo­gicz­nego 28, 229–236.

Dębiec M., Dzbyński A. 2010. Human Acti­vity Zones around the House of the Line­ar­band­ke­ramik Cul­ture in South-Eastern Poland (site: Zwię­czyca), In: D. Ghe­or­ghiu (Hrsg.), Neo­li­thic and Chal­co­li­thic Archa­eology in Eurasia: Buil­ding Tech­ni­ques and Spa­tial Orga­ni­sa­tion, (= Bri­tish Archa­eolo­gical Reports. Inter­na­tional Series 2097), Oxford, 81–84.

Dębiec M. 2012. Kul­tura cera­miki wstę­gowej rytej na Ukra­inie (Rze­szów 2012) [unve­röff. Diss.].

Zlatogors'kij O., Bardec'kij A., Dębiec М., Peli­siak А., Pozìhovs'kij O., Posselt М., Saile Т. 2013. Doslìdžennâ mìsce­zna­ho­džen′ kul′turilìnìjno-strìčkovoї kera­mìki na teri­torìї Volins′koї ì Rìvnens′koї obla­stej. Arhe­olo­gìčnì doslìdžennâ v Ukraїnì 2012, 127–129.

Bardec'kij A. B., Dębiec M., Saile Th. 2013. Eine band­ke­ra­mi­sche Bestat­tung aus Baïv bei Luzk in Wol­hy­nien, Spra­woz­dania Arche­olo­giczne 65, 253–261.

Kiosak D., Dębiec M., Posselt M., Saile Th. 2014. Raskopki pose­lennja kul′turi lìnìjno-strìčkovoї kera­mìki Kamjane-Zavallia, Arhe­olo­gìčnì doslìdžennâ v Ukraїnì 2013, 202–203.

Dębiec M., Kiosak D., Peli­siak A., Posselt M., Saile Th., Tka­chuk T., Terna S. 2014. Geo­ma­gnetic pro­spec­tion on Tri­pil­lian Sites in Cen­tral Ukraine, In: G. Dumi­troaia, C. Pre­oteasa, C.-D. Nicola (Hrsg.), Cucu­teni Cul­ture within the Euro­pean Neo-Eneolithic Con­text, Piatra Neamt, 72–73.

Becker V., Dębiec M., Pozi­ho­vskij O. 2014. A Figu­rine Frag­ment from the Linear Pot­tery Cul­ture site of Horiv, Ukraine, Archäo­lo­gi­sches Kor­re­spon­den­zblatt 44(2), 149–162.

Peli­siak A., Saile T., Dębiec M. 2014. Late Tri­polye (C2) Chipped Assem­blage from Western Ukraine. Tech­no­lo­gical Aspects of Large Blade Pro­duc­tions. In: G. Dumi­troaia, C. Pre­oteasa, C.-D. Nicola (Hrsg.), Cucu­teni Cul­ture within the Euro­pean Neo-Eneolithic Con­text, Piatra Neamt, 139–142.

Becker V., Dębiec M. 2014. Chapter 4. Figural repre­sen­ta­tions from the eastern border of the Linear Pot­tery Cul­ture, In: E. Ursu, S. Ţerna (Hrsg.), Anth­ro­po­mor­phism and sym­bolic beha­viour in the Neo­li­thic and Copper Age com­mu­ni­ties of South-Eastern Europe, Suceava, 73–89.

Dębiec M. 2014. Zwię­czyca 3. Eine band­ke­ra­mi­sche Sie­dlung am Wisłok, Rzeszów.

Dębiec M., Saile T., Pozi­ho­vskij O. 2014. Mežirìč (Ukraina) – naj­bar­dziej na wschód wysu­nięte sta­no­wisko wcze­snej fazy kul­tury cera­miki wstę­gowej rytej, In: K. Czar­niak, J. Kolend, M. Mar­kie­wicz (Hrsg.), Szkice neo­li­tyczne. Księga poświę­cona pamięci Pro­fesor Anny Kulczyckiej-Leciejewiczowej, Wro­cław, 131–143.

Peli­siak A., Dębiec M. 2014. Salt water springs and the explo­ita­tion of the Eastern Polish Car­pa­thians in the late neo­li­thic period, In: K. Czar­niak, J. Kolendo, M. Mar­kie­wicz (Hrsg.), Szkice neo­li­tyczne. Księga poświę­cona pamięci Pro­fesor Anny Kulczyckiej-Leciejewiczowej, Wro­cław, 285–300.

Dębiec M., Posselt M., Saile T. 2015. Tyrawa Solna. Salz, Sie­dlungen und eine Magne­to­me­ter­pro­spek­tion an der Tyrawka in den Sal­zbergen der Beskiden, Spra­woz­dania Arche­olo­giczne 67, 189–197.

Dębiec M., Saile T. 2015. Zu den östlich­sten Sie­dlungen der frühen Band­ke­ramik, Pra­ehi­sto­ri­sche Zeit­schrift 90(1–2), 1–19.

Dębiec M. 2015. Zur rela­tiven Chro­no­logie der Linien­band­ke­ramik in Südo­st­polen, Spra­woz­dania Arche­olo­giczne 67, 31–56.

Dębiec M., Dębiec M., Peli­siak A. 2015. Cie­szacin Wielki, stan. 41, Pawło­siów, stan. 55 i Jan­ko­wice, stan. 9. Kom­pleks osad z epoki neo­litu i wcze­snej epoki brązu, Via Archa­eolo­gica Res­so­viensia IX, Rzeszów.

Dębiec M., Saile T. 2015. Tyrawa Solna. Salt, Set­tle­ments and a Magne­to­meter Survey Along the Lower Course of the Tyrawka River (SE-Poland), In: Ș. Cali­niuc, M. Asăn­du­lesei, R. G. Curcă, M. T. Ale­xianu (Hrsg.), First Inter­na­tional Con­gress on the Anth­ro­po­logy of Salt, Iaşi, 49.

Dębiec M. 2016. The LBK ritual–burial com­plex from Nezvis'ko, western Ukraine, In: L. Amkreutz, F. Haack, D. Hof­mann, I. van Wijk (Hrsg.), Some­thing out of the ordi­nary? Inter­pre­ting diver­sity in the Early Neo­li­thic Line­ar­band­ke­ramik cul­ture of cen­tral and western Europe, New­ca­stle upon Tyne, 227–245.

Saile T., Dębiec M., Posselt M., Ţerna S., Kiosak D. 2016. Zur Band­ke­ramik zwi­schen Pruth und Südli­chem Bug, Pra­ehi­sto­ri­sche Zeit­schrift 91, 1–15.

Зайле Т., Церна С., Дебьец М., Посселт М. 2016. К интерпретации  жилищных комплексов восточного ареала культуры линейно-ленточной керамики (новые материалы полевых исследований на территории Республики Молдова), In: S. Țerna, B. Gove­da­rica (Hrsg.) Inte­rac­tions, Changes and Meanings. Essays in honour of Igor Man­zura on the occa­sion of his 60th bir­thday, Chi­sinau, 47–63.

Bar­deckij A., Dębiec M., Saile T. 2016. Šárka in Vol­hynia. In Традиции и инновации в изучении древнейшей керамики. Материалы Международной научной конференции 24–27 мая, Sankt Peters­burg, 140–142.

Bar­deckij A., Dębiec M., Saile T. 2016. Zwei runde Spon­dy­lu­sklappen aus der band­ke­ra­mi­schen Sie­dlung von Rovancì in Wol­hy­nien. Ein Beitrag zu Tausch und Status im frühen Neo­li­thikum, Spra­woz­dania Arche­olo­giczne 68, 181–190.

Saile T., Posselt M., Dębiec M., Kiosak D. Tka­chuk T. 2016. Zwei Magne­to­me­ter­pro­spek­tionen auf ukra­ini­schen Fund­stellen des Cucuteni-Tripolje-Komplexes an Dnjestr und Südli­chem Bug, Archäo­lo­gi­sches Kor­re­spon­den­zblatt 46 (4), im Druck.

Saile T., Posselt M., Dębiec M., Kiosak D. Tka­chuk T. 2016. Pro­spec­tions magnéto­métri­ques dans des sites de la cul­ture de Cucuteni-Trypillia sur le cours du Dniestr et du Boug, In: G. Dumi­troaia, C. Pre­oteasa, C. – D. Nicola (Hrsg.), Cucu­teni Cul­ture within the Euro­pean Neo-Eneolithc Con­text, Piatra Neamț, 581–596.

Saile T., Posselt M., Dębiec M., Kiosak D. Tka­chuk T. 2016. Despre două prospecțiuni magne­to­me­trice în situri de tip Cucuteni-Tripolie din zona Nistrului şi Bugului de sud, Angu­stia 20, im Druck.

Peli­siak A., Dębiec M., Saile T. 2016. Late Tri­polye (C2) Chipped Assem­blage from Western Ukraine. Tech­no­lo­gical Aspects of Large Blade Pro­duc­tions, In: G. Dumi­troaia, C. Pre­oteasa, C. – D. Nicola (Hrsg.), Cucu­teni Cul­ture within the Euro­pean Neo-Eneolithc Con­text, Piatra Neamț, 819–833.

Țerna S., Saile T., Dębiec M., Posselt M. 2016. Sca­nări geo­fi­zice și cer­ce­tări arhe­olo­gice pe situri din neo­li­ticul târziu – ene­oli­ticul tim­puriu de pe teri­to­riul Repu­blicii Mol­dova, Tyra­getia SN X, nr. 1, 81–116.

Țerna S., Dębiec M., Vornicu-Țerna A., Vasi­lache M., Saile T. 2016. Rezul­ta­tele pre­li­mi­nare ale cer­ce­tărilor arhe­olo­gice între­prinse în anul 2016 în așezarea neo-eneolitică de la Nico­la­evca, Tyra­getia, SN X, nr. 1, 117–128.

Țerna S., Dębiec M., Vornicu-Țerna A., Vasi­lache M. 2016. Cer­ce­tări pre­ven­tive în așezarea neo-eneolitică de la Nico­la­evca V (r-nul Sîn­gerei, Repu­blica Mol­dova), In: V. Pohilă, M. Balan (Hrsg.), Conferința științificăa Muzeului Național de Istorie a Mol­dovei: (ediția a 26-a), 20–21 octom­brie 2016: Pro­gram. Rezu­ma­tele comu­ni­cărilor, Chi­sinau, 17–18.

Dębiec M., Posselt M., Saile T. 2016. Magne­to­meter surveys, set­tle­ments and salt explo­ata­tion along the lower course of the Tyrawka River (Salty Moun­tains, SE-Poland), In: D. Mischka, C. Mischka, C. Pre­oteasa (eds.), Beyond Exca­va­tions. Geo­phy­sics, Aerial Pho­to­graphy and the Use of Drones in Eastern and South-East Euro­pean Archa­eology, Piatra-Neamț, 74–77.

Țerna S., Dębiec M., Vornicu-Țerna A. 2016. Geo­phy­sical and Archa­eolo­gical Rese­arch on the Neo­li­thic and Early Copper Age Site of Nico­la­evca V in Nor­thern Mol­dova, In: D. Mischka, C. Mischka, C. Pre­oteasa (eds.), Beyond Exca­va­tions. Geo­phy­sics, Aerial Pho­to­graphy and the Use of Drones in Eastern and South-East Euro­pean Archa­eology, Piatra-Neamț, 29–34.

Saile T., Țerna S., Dębiec M., Posselt M. 2016. New data on the Linear Pot­tery cul­ture set­tle­ment layout from the Prut-Dniester inter­fluve, In: D. Mischka, C. Mischka, C. Pre­oteasa (eds.), Beyond Exca­va­tions. Geo­phy­sics, Aerial Pho­to­graphy and the Use of Drones in Eastern and South-East Euro­pean Archa­eology, Piatra-Neamț, 23–28.

Dębiec M., Paster­kie­wicz W. 2016. Epoka kamienia: neolit, In: A. Roz­wałka, Zwy­czaje pogrze­bowe, Wędrówki po arche­olo­gicz­nych śladach daw­nych epok i kultur Woje­wództwa Pod­kar­pac­kiego, Rze­szów, 40–57.

Dębiec M., Paster­kie­wicz W. 2016. Wczesna epoka brązu: kul­tura mie­rza­no­wicka, In: A. Roz­wałka, Zwy­czaje pogrze­bowe, Wędrówki po arche­olo­gicz­nych śladach daw­nych epok i kultur Woje­wództwa Pod­kar­pac­kiego, Rze­szów, 58–65.