Dr Maciej Dębiec

Dr Maciej Dębiec

Dr Maciej Dębiec www  

 

Wykaz publikacji pdf  

Dr. Maciej Dębiec – die Bibliographie

debiecmaciej@gmail.com

 

Dębiec M. 2003. Materiały kultury malickiej na stanowisku Fredropol 2, Materiały i Sprawozdania Rzeszowskiego Ośrodka Archeologicznego 23, 5-25.

Dębiec M. 2005. Materiały z badań ratowniczych na wielokulturowym stanowisku 31 w Rzeszowie, Materiały i Sprawozdania Rzeszowskiego Ośrodka Archeologicznego 25, 25-63.

Dębiec M., Dzbyński A., Pelisiak A. 2005. Terytorium eksploatowane przez społeczności osad wczesnoneolitycznych w Kotlinie Sandomierskiej na przykładzie osady KCWR w Zwięczycy stan. 3, Archeologia Kotliny Sandomierskiej, Rocznik Muzeum Regionalnego w Stalowej Woli, numer 4, monograficzny, 215-228.

Dębiec M. 2006. Terytorium eksploatowane przez ludność osady kultury ceramiki wstęgowej rytej w Łańcucie, stan. 3, woj. Podkarpackie, Analecta Archaeologica Resoviensia 1, 29-62.

Dębiec, A. Dzbyński 2006. The House and the utilization areas around it in the Linearbandkeramik in south-eastern Poland, In: L. Oosterbeek, J. Raposo (Hrsg.) XV Congress of the International Union for Prehistoric and Protohistoric Sciences. Book of Abstracts, vol. 1, 234.

Dębiec M., Dzbyński A. 2006. Neue Funde der doppelschneidigen Geräte aus der linearbandkeramischen Siedlung in Zwięczyca, Gemeinde Boguchwała, Wojewodschaft podkarpackie, Sprawozdania Archeologiczne 58, 223-245.

Dębiec M., Dzbyński A. 2006. An Early Neolithic Anthropomorphic Figurine from Zwięczyca Site 3, Podkarpackie Voivodeship, Acta Archaeologica Carpathica 41, 25-29.

Dębiec M. 2006. Osada KCWR w Łańcucie stanowisko 3 (badania z roku 1987 i 1989). Część pierwsza – materiały, Materiały i Sprawozdania Rzeszowskiego Ośrodka Archeologicznego 27, 27-63.

Dębiec M., Dzbyński A., Pelisiak A. 2006. Drugi sezon badań wykopaliskowych na stanowisku 3 w Zwięczycy, gm. Boguchwała, Materiały i Sprawozdania Rzeszowskiego Ośrodka Archeologicznego 27, 247-252.

Dębiec M., Dzbyński A. 2006. Symbolic and “Supposed” Graves in the Settlements of the Linearbandkeramik Culture in South Eastern Poland, In: European Association of Archaeologists. 12th Annual Meeting, Cracow, Poland, 19-24 September 2006. Abstracts Book, 311.

Dębiec M., Dzbyński A. 2007. Eine neue Epoche: die ersten Ackerbauern in Sudostpolen und in der Westukraine (6.-5. Jt. V.u.Z.), In: M. Dębiec, M. Wołoszyn (Hrsg.), Fruhzeit Ostmitteleuropas:  Das Polnisch – Ukrainisches Grenzgebiet aus archäologischer Perspektive, Rzeszów,53-65.

Dębiec M., Wołoszyn M. (Hrsg.) 2007. Frühzeit Ostmitteleuropas: Das Polnisch – Ukrainisches Grenzgebiet aus archäologischer Perspektive, Rzeszów.

Dębiec M., Dzbyński A. 2007. Die Ersten Radiokarbondatierungen aus der Siedlung der Linienbandkeramischen Kultur in Zwięczyca, Gm. Boguchwała, Sprawozdania Archeologiczne 59, 53-62.

Dębiec M., Pelisiak A. 2008. Pierwsze daty 14C dla obiektów kultury malickiej. Rzeszów, stan. 31, Analecta Arcaheologica Ressoviensia 2, 129-144.

Cygan S., Dębiec M. 2008. Obiekt wczesnośredniowieczny z wielokulturowego stanowiska nr 3 w Zwięczycy, Materiały i Sprawozdania Rzeszowskiego Ośrodka Archeologicznego 28, 229-236.

Dębiec M., Dzbyński A. 2010. Human Activity Zones around the House of the Linearbandkeramik Culture in South-Eastern Poland (site: Zwięczyca), In: D. Gheorghiu (Hrsg.), Neolithic and Chalcolithic Archaeology in Eurasia: Building Techniques and Spatial Organisation, (= British Archaeological Reports. International Series 2097), Oxford, 81-84.

Dębiec M. 2012. Kultura ceramiki wstęgowej rytej na Ukrainie (Rzeszów 2012) [unveröff. Diss.].

Zlatogors’kij O., Bardec’kij A., Dębiec М., Pelisiak А., Pozìhovs’kij O., Posselt М., Saile Т. 2013. Doslìdžennâ mìsceznahodžen′ kul′turilìnìjno-strìčkovoї keramìki na teritorìї Volins′koї ì Rìvnens′koї oblastej. Arheologìčnì doslìdžennâ v Ukraїnì 2012, 127-129.

Bardec’kij A. B., Dębiec M., Saile Th. 2013. Eine bandkeramische Bestattung aus Baïv bei Luzk in Wolhynien, Sprawozdania Archeologiczne 65, 253-261.

Kiosak D., Dębiec M., Posselt M., Saile Th. 2014. Raskopki poselennja kul′turi lìnìjno-strìčkovoї keramìki Kamjane-Zavallia, Arheologìčnì doslìdžennâ v Ukraїnì 2013, 202-203.

Dębiec M., Kiosak D., Pelisiak A., Posselt M., Saile Th., Tkachuk T., Terna S. 2014. Geomagnetic prospection on Tripillian Sites in Central Ukraine, In: G. Dumitroaia, C. Preoteasa, C.-D. Nicola (Hrsg.), Cucuteni Culture within the European Neo-Eneolithic Context, Piatra Neamt, 72-73.

Becker V., Dębiec M., Pozihovskij O. 2014. A Figurine Fragment from the Linear Pottery Culture site of Horiv, Ukraine, Archäologisches Korrespondenzblatt 44(2), 149-162.

Pelisiak A., Saile T., Dębiec M. 2014. Late Tripolye (C2) Chipped Assemblage from Western Ukraine. Technological Aspects of Large Blade Productions. In: G. Dumitroaia, C. Preoteasa, C.-D. Nicola (Hrsg.), Cucuteni Culture within the European Neo-Eneolithic Context, Piatra Neamt, 139-142.

Becker V., Dębiec M. 2014. Chapter 4. Figural representations from the eastern border of the Linear Pottery Culture, In: E. Ursu, S. Ţerna (Hrsg.), Anthropomorphism and symbolic behaviour in the Neolithic and Copper Age communities of South-Eastern Europe, Suceava, 73-89.

Dębiec M. 2014. Zwięczyca 3. Eine bandkeramische Siedlung am Wisłok, Rzeszów.

Dębiec M., Saile T., Pozihovskij O. 2014. Mežirìč (Ukraina) – najbardziej na wschód wysunięte stanowisko wczesnej fazy kultury ceramiki wstęgowej rytej, In: K. Czarniak, J. Kolend, M. Markiewicz (Hrsg.), Szkice neolityczne. Księga poświęcona pamięci Profesor Anny Kulczyckiej-Leciejewiczowej, Wrocław, 131-143.

Pelisiak A., Dębiec M. 2014. Salt water springs and the exploitation of the Eastern Polish Carpathians in the late neolithic period, In: K. Czarniak, J. Kolendo, M. Markiewicz (Hrsg.), Szkice neolityczne. Księga poświęcona pamięci Profesor Anny Kulczyckiej-Leciejewiczowej, Wrocław, 285-300.

Dębiec M., Posselt M., Saile T. 2015. Tyrawa Solna. Salz, Siedlungen und eine Magnetometerprospektion an der Tyrawka in den Salzbergen der Beskiden, Sprawozdania Archeologiczne 67, 189-197.

Dębiec M., Saile T. 2015. Zu den östlichsten Siedlungen der frühen Bandkeramik, Praehistorische Zeitschrift 90(1-2), 1-19.

Dębiec M. 2015. Zur relativen Chronologie der Linienbandkeramik in Südostpolen, Sprawozdania Archeologiczne 67, 31-56.

Dębiec M., Dębiec M., Pelisiak A. 2015. Cieszacin Wielki, stan. 41, Pawłosiów, stan. 55 i Jankowice, stan. 9. Kompleks osad z epoki neolitu i wczesnej epoki brązu, Via Archaeologica Ressoviensia IX, Rzeszów.

Dębiec M., Saile T. 2015. Tyrawa Solna. Salt, Settlements and a Magnetometer Survey Along the Lower Course of the Tyrawka River (SE-Poland), In: Ș. Caliniuc, M. Asăndulesei, R. G. Curcă, M. T. Alexianu (Hrsg.), First International Congress on the Anthropology of Salt, Iaşi, 49.

Dębiec M. 2016. The LBK ritual–burial complex from Nezvis’ko, western Ukraine, In: L. Amkreutz, F. Haack, D. Hofmann, I. van Wijk (Hrsg.), Something out of the ordinary? Interpreting diversity in the Early Neolithic Linearbandkeramik culture of central and western Europe, Newcastle upon Tyne, 227-245.

Saile T., Dębiec M., Posselt M., Ţerna S., Kiosak D. 2016. Zur Bandkeramik zwischen Pruth und Südlichem Bug, Praehistorische Zeitschrift 91, 1-15.

Зайле Т., Церна С., Дебьец М., Посселт М. 2016. К интерпретации  жилищных комплексов восточного ареала культуры линейно-ленточной керамики (новые материалы полевых исследований на территории Республики Молдова), In: S. Țerna, B. Govedarica (Hrsg.) Interactions, Changes and Meanings. Essays in honour of Igor Manzura on the occasion of his 60th birthday, Chisinau, 47-63.

Bardeckij A., Dębiec M., Saile T. 2016. Šárka in Volhynia. In Традиции и инновации в изучении древнейшей керамики. Материалы Международной научной конференции 24–27 мая, Sankt Petersburg, 140-142.

Bardeckij A., Dębiec M., Saile T. 2016. Zwei runde Spondylusklappen aus der bandkeramischen Siedlung von Rovancì in Wolhynien. Ein Beitrag zu Tausch und Status im frühen Neolithikum, Sprawozdania Archeologiczne 68, 181-190.

Saile T., Posselt M., Dębiec M., Kiosak D. Tkachuk T. 2016. Zwei Magnetometerprospektionen auf ukrainischen Fundstellen des Cucuteni-Tripolje-Komplexes an Dnjestr und Südlichem Bug, Archäologisches Korrespondenzblatt 46 (4), im Druck.

Saile T., Posselt M., Dębiec M., Kiosak D. Tkachuk T. 2016. Prospections magnétométriques dans des sites de la culture de Cucuteni-Trypillia sur le cours du Dniestr et du Boug, In: G. Dumitroaia, C. Preoteasa, C. – D. Nicola (Hrsg.), Cucuteni Culture within the European Neo-Eneolithc Context, Piatra Neamț, 581-596.

Saile T., Posselt M., Dębiec M., Kiosak D. Tkachuk T. 2016. Despre două prospecțiuni magnetometrice în situri de tip Cucuteni-Tripolie din zona Nistrului şi Bugului de sud, Angustia 20, im Druck.

Pelisiak A., Dębiec M., Saile T. 2016. Late Tripolye (C2) Chipped Assemblage from Western Ukraine. Technological Aspects of Large Blade Productions, In: G. Dumitroaia, C. Preoteasa, C. – D. Nicola (Hrsg.), Cucuteni Culture within the European Neo-Eneolithc Context, Piatra Neamț, 819-833.

Țerna S., Saile T., Dębiec M., Posselt M. 2016. Scanări geofizice și cercetări arheologice pe situri din neoliticul târziu – eneoliticul timpuriu de pe teritoriul Republicii Moldova, Tyragetia SN X, nr. 1, 81-116.

Țerna S., Dębiec M., Vornicu-Țerna A., Vasilache M., Saile T. 2016. Rezultatele preliminare ale cercetărilor arheologice întreprinse în anul 2016 în așezarea neo-eneolitică de la Nicolaevca, Tyragetia, SN X, nr. 1, 117-128.

Țerna S., Dębiec M., Vornicu-Țerna A., Vasilache M. 2016. Cercetări preventive în așezarea neo-eneolitică de la Nicolaevca V (r-nul Sîngerei, Republica Moldova), In: V. Pohilă, M. Balan (Hrsg.), Conferința științificăa Muzeului Național de Istorie a Moldovei: (ediția a 26-a), 20-21 octombrie 2016: Program. Rezumatele comunicărilor, Chisinau, 17-18.

Dębiec M., Posselt M., Saile T. 2016. Magnetometer surveys, settlements and salt exploatation along the lower course of the Tyrawka River (Salty Mountains, SE-Poland), In: D. Mischka, C. Mischka, C. Preoteasa (eds.), Beyond Excavations. Geophysics, Aerial Photography and the Use of Drones in Eastern and South-East European Archaeology, Piatra-Neamț, 74-77.

Țerna S., Dębiec M., Vornicu-Țerna A. 2016. Geophysical and Archaeological Research on the Neolithic and Early Copper Age Site of Nicolaevca V in Northern Moldova, In: D. Mischka, C. Mischka, C. Preoteasa (eds.), Beyond Excavations. Geophysics, Aerial Photography and the Use of Drones in Eastern and South-East European Archaeology, Piatra-Neamț, 29-34.

Saile T., Țerna S., Dębiec M., Posselt M. 2016. New data on the Linear Pottery culture settlement layout from the Prut-Dniester interfluve, In: D. Mischka, C. Mischka, C. Preoteasa (eds.), Beyond Excavations. Geophysics, Aerial Photography and the Use of Drones in Eastern and South-East European Archaeology, Piatra-Neamț, 23-28.

Dębiec M., Pasterkiewicz W. 2016. Epoka kamienia: neolit, In: A. Rozwałka, Zwyczaje pogrzebowe, Wędrówki po archeologicznych śladach dawnych epok i kultur Województwa Podkarpackiego, Rzeszów, 40-57.

Dębiec M., Pasterkiewicz W. 2016. Wczesna epoka brązu: kultura mierzanowicka, In: A. Rozwałka, Zwyczaje pogrzebowe, Wędrówki po archeologicznych śladach dawnych epok i kultur Województwa Podkarpackiego, Rzeszów, 58-65.