Kościoły centralne na terenie Czech i Moraw (IX – XIII w.)

Kościoły centralne na terenie Czech i Moraw (IX – XIII w.)

Autor: Judyta Nawrot

Pierwsza publi­kacja w języku pol­skim obej­mu­jąca pro­ble­ma­tykę budowli cen­tral­nych z terenu Czech i Moraw. Autorka pre­zen­tuje dotych­cza­sowe hipo­tezy mówiące o pocho­dzeniu rotund cze­skich.  Trzon pracy sta­nowi katalog obiektów wraz z infor­macją doty­czącą opisu budowli, tła histo­rycz­nego, prze­pro­wa­dzo­nych badań arche­olo­gicz­nych i archi­tek­to­nicz­nych, źródeł pisa­nych oraz dato­wania obiektów.

Format: A4
Wydane: 2013
Oprawa: twarda
Wydawca: Fun­dacja Rze­szow­skiego Ośrodka Arche­olo­gicz­nego
ISBN: 978–83-7667–136-9