Saloniki w okresie wczesnobizantyjskim (IV-VI wiek)

Saloniki w okresie wczesnobizantyjskim (IV-VI wiek)

Autor: Roman Szlązak

Publi­kacja ma na celu przed­sta­wienie topo­grafii Salonik w okresie wcze­sno­bi­zan­tyj­skim, który roz­po­czął się wraz z budową cesar­stwa bizan­tyj­skiego, a koń­czył przed roz­po­czę­ciem iko­no­klazmu. Pomiędzy IV a VII w., Salo­niki prze­żyły okres pro­spe­rity, stając się drugim, po Kon­stan­ty­nopol, mia­stem Bizancjum.Praca otrzy­mała wyróż­nienie spe­cjalne w kon­kursie na „Naj­lepszą pracę magi­sterską w Polsce w roku 2011”, orga­ni­zo­wanym  przez Instytut Arche­ologii Uniwersytetu  Rzeszowskiego.

 

Strony: 199
Format: A4
Wydane: 2013
Oprawa: twarda
Wydawca: Fun­dacja Rze­szow­skiego Ośrodka Arche­olo­gicz­nego
ISBN: 978–83-7667–133-8