Archeotanatologia pochówków zbiorowych od pradziejów po czasy współczesne

Archeotanatologia pochówków zbiorowych od pradziejów po czasy współczesne

Autorka: Anita Szczepanek

Książka przed­stawia zagad­nienia doty­czące eks­plo­racji, ana­lizy antro­po­lo­gicznej oraz rekon­strukcji zwy­czajów pogrze­bo­wych zwią­za­nych ze skła­da­niem zmar­łych w gro­bach zbio­ro­wych. Powstała w oparciu o kil­ku­na­sto­letnie badania tego typu obiektów, pocho­dzą­cychz róż­nych okresów chro­no­lo­gicz­nych, pro­wa­dzo­nych przez autorkę.

Strony: 172
Format: A4
Wydane: 2013
Oprawa: twarda
Wydawca: Fun­dacja Rze­szow­skiego Ośrodka Arche­olo­gicz­nego
ISBN: 978–83–7667–151-2