Chrześcijańska architektura sakralna Rusi Halickiej i Wołyńskiej

Chrześcijańska architektura sakralna Rusi Halickiej i Wołyńskiej

Autor: Dominik Chudzik

Mono­gra­ficzne ujęcie dotych­cza­so­wego stanu badań nad roz­wojem archi­tek­tury sakralnej Rusi Halic­kiej i Wołyń­skiej. Praca zawiera liczne ryciny i mapy. W części kata­lo­gowej czy­telnik znaj­dzie zbiór zabytków archi­tek­tury muro­wanej, drew­nianej i obiektów zna­nych tylko ze źródeł pisanych.

Format: A4
Wydane: 2014
Oprawa: twarda
Wydawca: Fun­dacja Rze­szow­skiego Ośrodka Arche­olo­gicz­nego
ISBN: 978–83-7667–170-3