Cmentarzyska społeczności kultury mierzanowickiej na Wyżynie Sandomierskiej

Cmentarzyska społeczności kultury mierzanowickiej na Wyżynie Sandomierskiej

Autor: Jerzy Tomasz Bąbel

Dwu­to­mowa publi­kacja przed­stawia wyniki badań i analiz cmen­ta­rzyska w Mie­rza­no­wi­cach na Wyżynie Sandomiersko-Opatowskiej – jed­nego z naj­waż­niej­szych w pra­dzie­jach ziem pol­skich i Europy Środ­kowej. Praca uka­zuje się blisko 80 lat po zakoń­czeniu prac wyko­pa­li­sko­wych przez Kazi­mierza Sale­wicza na epo­ni­micznym sta­no­wisku kul­tury mie­rza­no­wic­kiej. Klu­czowe dla zro­zu­mienia początków epoki brązu w Europie Środ­kowej zabytki, pierw­szej złotej epoki w dzie­jach naszego kon­ty­nentu, uległy nie­stety znisz­czeniu w pożarze maga­zynów Pań­stwo­wego Muzeum Arche­olo­gicz­nego w War­szawie w 1991 roku. Niniejsza publi­kacja przy­wraca więc do życia środo­wisku nauko­wemu ważny i liczny zbiór źródeł do badań i analiz odle­głej prze­szłości zim polskich.

Strony: 278 (część I) i 311 (część II)
Format: A4
Wydane: 2013
ISBN: 978–83-7667–146-8
Oprawa: twarda
Wydawca: Fun­dacja Rze­szow­skiego Ośrodka Archeologicznego