Na pograniczu kultury pucharów lejkowatych i kultury trypolskiej

Na pograniczu kultury pucharów lejkowatych i kultury trypolskiej

Redak­torzy: Alek­san­dr­Po­zi­kho­vski, Jakub Rogo­ziński, Mał­go­rzata Rybicka

W publi­kacji tej zamiesz­czone są opra­co­wania źródłowe, pre­zen­tu­jące mate­riały z osad kul­tury pucharów lej­ko­wa­tych usy­tu­owa­nych w róż­nych rejo­nach zachod­niej Ukrainy, takich jak Win­niki, Rud­niki, Koto­ryny, jak i nie­pu­bli­ko­wane zespoły z Gródka nad Bugiem i Szu­mowa z Lubelsz­czyzny oraz źródła odno­szące się do kul­tury trypolskiej.

Okładka: twarda
Liczba stron: 289
ISBN: 978–83-7667–172-7

Wydawca: Fun­dacja Rze­szow­skiego Ośrodka Arche­olo­gicz­nego
Format: A4
Wydane: 2013