Scandinavian Amulets in Viking Age Poland

Scandinavian Amulets in Viking Age Poland

Książka „Scan­di­na­vian Amu­lets in Viking Age Poland” szcze­gó­łowo omawia pełny korpus skan­dy­naw­skich amu­letów z epoki wikingów (IX-XI wiek), które zna­le­zione zostały na zie­miach pol­skich. Wśród roz­ma­itych kate­gorii ana­li­zo­wa­nych zabytków są między innymi młoty Thora, minia­tu­rowa broń, a także figurki i zawieszki antro­po­mor­ficzne. Zna­le­ziska te umiesz­czono w sze­rokim kon­tek­ście porów­naw­czym i teo­re­tycznym, uwzględ­niając naj­nowsze badania nad wie­rze­niami przed­chrze­ści­jań­skich Skan­dy­nawów. Dzięki dodat­kowej dys­kusji poświę­conej dziejom badań nad obec­no­ścią ludzi Pół­nocy na zie­miach pol­skich, praca ta sta­nowi rów­nież istotny głos w stu­diach nad rolą i zna­cze­niem Skan­dy­nawów po połu­dniowej stronie Bał­tyku. Książka zawiera liczne kolo­rowe ryciny i zdjęcia, a także obszerne stresz­czenie w języku polskim.

Strony: 166
Format: A4
Język: angielski z pol­skim stresz­cze­niem
Wydanie: 2014
Wydawca: Fun­dacja Rze­szow­skiego Ośrodka Arche­olo­gicz­nego, Instytut Arche­ologii Uni­wer­sy­tetu Rze­szow­skiego
ISBN: 978–83–7667–197-0