Topory wczesnośredniowieczne z ziem polskich. Katalog źródeł

Topory wczesnośredniowieczne z ziem polskich. Katalog źródeł

Topory wcze­sno­śre­dnio­wieczne z ziem pol­skich Piotra Koto­wicza to obszerny (434 strony) mono­gra­ficzny katalog doku­men­tu­jący wszystkie zna­le­ziska toporów dato­wa­nych w prze­dziale od VI po połowę XIII wieku. Wyczer­pu­jące noty kata­lo­gowe 891 zabytków zostały zilu­stro­wane 182 tabli­cami. Dodat­kowo zamiesz­czony został rów­nież wykaz zabytków skre­ślo­nych z kata­logu okazów wczesnośredniowiecznych.

Strony: 443
Format: A4
Wydane: 2014
Oprawa: twarda
Wydawca: Fun­dacja Rze­szow­skiego Ośrodka Arche­olo­gicz­nego, Instytut Arche­ologii Uni­wer­sy­tetu Rze­szow­skiego, Muzeum Histo­ryczne w Sanoku
ISBN: 978–83-7667–190-1