Bibracte

Bibracte

Od ponad stu lat Mont Beu­vray jest iden­ty­fi­ko­wane ze sta­ro­żytnym Bibracte – sie­dzibą potęż­nego ple­mienia Eduów, które kon­tro­lo­wało m.in. znaczną część dzi­siej­szej Bur­gundii. Zajęcie obszaru pomiędzy dorze­czami Saony, Sekwany, Loary i Yonne umoż­li­wiało Eduom kon­trolę nad drogą han­dlową wio­dącą z połu­dnia bie­giem Rodanu i Saony z Mas­salii oraz nad szla­kami bie­gną­cymi ku pół­nocnej i zachod­niej Galii. Bibracte, wspo­mi­nane m.in. przez Stra­bona (Geo­grafia, IV, 3, 2), odgry­wało ważną rolę pod­czas wojny galij­skiej. Kil­ku­krotnie wzmian­ko­wane przez Cezara Bibracte było miej­scem, gdzie Wercyn­ge­to­ryks pro­kla­mował powstanie przeciw Rzy­mianom. Tam też Cezar spę­dzał zimę 52/51 r. p.n.e., a ana­liza jego prze­kazu wska­zuje, że namiestnik Galii Narboń­skiej mógł zre­da­gować „Wojnę galijską” jedynie w tym czasie, tj. między zwy­cię­stwem pod Alezją a kam­panią przeciw Bitu­rygom, Kar­nutom i Bellowakom.

Od 2005 w bada­niach Bibracte biorą udział stu­denci IAUR pod kie­row­nic­twem T. Boch­naka. Od 2013, wraz ze stu­den­tami Uni­wer­sy­tetu Masa­ryka z Brna pod kie­row­nic­twem dr Petry Goláňovej, Polacy pro­wadzą badania „dziel­nicy rze­mieśl­ników” w sek­torze Cham­plain, gdzie ziden­ty­fi­ko­wano ślady obec­ności pra­cowni meta­lur­gicz­nych i ema­lier­skich z II poł. I wieku p.n.e. Prace mają też na celu wery­fi­kację wyników pro­spekcji geo­fi­zycz­nych pro­wa­dzo­nych przez ekipę z Uni­wer­sy­tetu Masa­ryka. Rok 2015 przy­niósł kolejne zna­le­ziska potwier­dza­jące dzia­łal­ność rze­mieśl­niczą: frag­menty emalii, ułamki sztabek, żużle, pozo­sta­łości tygli. Odkryto też zabytki szklane i szereg monet, a także liczne frag­menty cera­miki, w tym amfory ze stem­plami. Badania będą kontynuowane.