Asterix i Celtowie

Asterix i Celtowie

"Asterix u Brytów", Asterix i Goci", "Asterix i Nor­ma­nowie", "Asterix u Belgów"… przy­gody małego Galla i jego zwa­li­stego przy­ja­ciela Obe­lixa znają chyba wszyscy jeżeli nie z serii komiksów, to z filmów powsta­łych na ich podstawie.

A jak arche­olog patrzy na przy­gody Aste­riksa…? Z cyklu wykładów Nie­znana Arche­ologia zapra­szamy na spo­tkanie zaty­tu­ło­wane Asterix i Cel­towie, który odbę­dzie się 14 grudnia o godzinie 10 w budynku A0 Uni­wer­sy­tetu Rze­szow­skiego na ul. Pigonia 1 Aula 167. Pod­czas wykładu prze­śle­dzimy jak prze­pla­tają się wątki arche­olo­giczne i te odno­szące się do współ­cze­sności. Część z nich jest dosko­nale widoczna, inne pozo­stają głę­boko ukryte. Wykład popro­wadzi prof UR dr hab. Tomasz Bochnak.
Dodat­kowo zapra­szamy na wykład prof. dr hab. Syl­we­stra Czopka "Zamie­chów, stan. 18 — wie­lo­kul­tu­rowe sta­no­wisko na Pogórzu Rzeszowskim".