Terra sigillata – techniki produkcji i rozpowszechnienie w świecie barbarzyńskim

Terra sigillata – techniki produkcji i rozpowszechnienie w świecie barbarzyńskim

Instytut Arche­ologii UR – Zakład Arche­ologii Środ­ko­wo­eu­ro­pej­skiego Bar­ba­ricum oraz Koło Naukowe Stu­dentów Arche­ologii UR ser­decznie zapra­szają na wykład dr. Andrzeja Przy­chod­niego (Woje­wódzki Urząd Ochrony Zabytków w Kiel­cach) pt. „Terra sigil­lata – tech­niki pro­dukcji i roz­po­wszech­nienie w świecie barbarzyńskim”.

Wykład odbę­dzie się 17.12. 2015 r. o godz. 13:00 w Insty­tucie Arche­ologii UR.