Nieznana Archeologia — spotkanie drugie

Nieznana Archeologia — spotkanie drugie

Drugi wykład z cyklu "Nie­znana arche­ologia" za nami. Tym razem można było posłu­chać o Aste­riksie i Obe­liksie oraz o tym, jak arche­olog patrzy na przy­gody dziel­nych Galów.
Dodat­kowo wykład "Zamie­chów, stan. 18 — wie­lo­kul­tu­rowa osada na Przed­górzu Rze­szow­skim" wygłosił prof. dr hab. Syl­we­ster Czopek.
Dzię­ku­jemy wszystkim za obec­ność i zapra­szamy na kolejne spo­tkanie 11.01.2016.