Jak mieszkali zwykli ludzie na starożytnym Bliskim Wschodzie

Sta­ro­żytny Bliski Wschód może koja­rzyć się z naj­star­szymi mia­stami, pięk­nymi pała­cami, gro­bow­cami lub wspa­nia­łymi świą­ty­niami poświę­conym dawnym bogom. A jak wyglą­dało życie zwy­kłych ludzi zamiesz­ku­ją­cych tereny z dala od wiel­kich stolic antycz­nego świata? Rze­czy­wi­stość odkry­wana przez arche­ologa może być zaska­ku­jąca.
Z cyklu "Nie­znana Arche­ologia" zapra­szamy na kolejny wykład dr Michała Dzika "Jak miesz­kali zwykli ludzie na sta­ro­żytnym Bli­skim Wscho­dzie?" który odbę­dzie się 11 stycznia o godzinie 10 w budynku A0 Uni­wer­sy­tetu Rze­szow­skiego na ul. Pigonia 1 Aula 167.
Ser­decznie zapraszamy.