Byzantine Coins in Central Europe : between the 5th and 10th century

Byzantine Coins in Central Europe : between the 5th and 10th century

Redak­torz: Marcin Wołoszyn

Mate­riały z kon­fe­rencji zor­ga­ni­zo­wanej w 2007 roku przez Instytut Arche­ologii Uni­wer­sy­tetu Rze­szow­skiego oraz Polską Aka­demię Umie­jęt­ności w Kra­kowie ( pod patro­natem Union Aca­de­mique Inter­na­tional — Moravia Magna ). Publi­kacja sta­nowi naj­ob­szer­niejsze kom­plek­sowe opra­co­wanie na temat zna­le­zisk monet bizan­tyj­skich w Europie Środ­kowej w V — X w. Praca zwiera kil­kaset kolo­ro­wych zdjęć oraz map i jest jedynym naj­now­szym opra­co­wa­niem tego typu w euro­pej­skiej mediewistyce.

 

Strony: 684
Format: A4
Wydane: 2009
Oprawa: twarda
Wydawca: Polish Aca­demy of Arts and Sciences, Insti­tute of Archa­eology Uni­ver­sity of Rze­szów
ISBN: 978–83-7676–008-7