Haec mihi in animis

Haec mihi in animis

Redak­torzy: Piotr Ber­dowski, Beata Blahaczek

Praca zbio­rowa poświę­cona pamięci wybit­nego uczo­nego i znawcy antyku, pro­fe­sora Lesława Mora­wiec­kiego. Na tom skła­dają się prace przed­sta­wi­cieli róż­nych spe­cja­li­zacji: histo­ryków, arche­ologów, papi­ro­logów i filo­logów kla­sycz­nych. Teksty dotyczą zarówno Bli­skiego Wschodu w sta­ro­żyt­ności, jak i świata śródziem­no­mor­skiego, ze szcze­gólnym uwzględ­nie­niem dziejów Rzymu. Książka zawiera 29 artykułów.

 

Strony: 438
Format: B5
Wydane: 2007
Oprawa: twarda
Wydawca: Fun­dacja Rze­szow­skiego Ośrodka Arche­olo­gicz­nego
ISBN: 83–60825-07–5