Autostradą w przeszłość

Autostradą w przeszłość

Redaktor: Syl­we­ster Czopek

Pre­zen­to­wana publi­kacja jest kata­lo­giem wystawy (pod tym samym tytułem), która była eks­po­no­wana w Muzeum Okrę­gowym w Rze­szowie od paź­dzier­nika do grudnia 2011 r. Zawiera kom­pletne zesta­wienia wszyst­kich pozy­ska­nych zabytków oraz pełny opis wszyst­kich sta­no­wisk arche­olo­gicz­nych (83), na któ­rych Fun­dacja Rze­szow­skiego Ośrodka Arche­olo­gicz­nego pro­wa­dziła badania wyko­pa­li­skowe (lata 2005 – 2011) w związku z bada­niami auto­stra­do­wymi. W pierw­szej części zawarto krótkie pod­su­mo­wania badań dla poszcze­gól­nych etapów pra­hi­storii i wcze­snego średniowiecza.

 

Strony: 295
Format: A4
Wydane: 2011
Oprawa: twarda
Wydawca: Fun­dacja Rze­szow­skiego Ośrodka Arche­olo­gicz­nego
ISBN: 978–83-88085–37-6