Białobrzegi, stanowisko 18. Osada z okresu rzymskiego

Białobrzegi, stanowisko 18. Osada z okresu rzymskiego

Autorzy: Maciej Kar­wowski, Bohdan Chmie­lewski, Domi­nika Kuli­kowska, Andrzej Pelisiak

Publi­kacja pre­zen­tuje wyniki badań arche­olo­gicz­nych osady z okresu rzym­skiego. Na sta­no­wisku prze­ba­dano inten­sywnie zabu­do­waną część zało­żenia, sta­no­wiącą ścisłe cen­trum osady o powierzchni ok. 0,5 hek­tara. W pozo­stałej, prze­ba­danej części odkryto między innymi zgru­po­wania palenisk. Jak się wydaje, oma­wiana osada funk­cjo­no­wała w okresie powszech­nego wystę­po­wa­nia­ce­ra­miki toczonej na kole w pół­nocnym Bar­ba­ricum, czyli w młod­szym i późnym okresie rzymskim.Seria lepio­nych ręcznie zna­le­zisk cera­micz­nych nawią­zu­ją­cych do schyłku wcze­snego okre­su­rzym­skiego zwią­zana jest z kon­tak­tami z sze­roko rozu­mianym środo­wi­skiem dackim.

ISBN: 978–83-7667–145-1
Strony: 174
Format: A4
Wydane: 2013
Oprawa: miękka
Wydawca: Fun­dacja Rze­szow­skiego Ośrodka Archeologicznego