Cieszacin Wielki 41, Jankowice 9 oraz Pawłosiów 55

Cieszacin Wielki 41, Jankowice 9 oraz Pawłosiów 55

Autorzy: Maciej Dębiec, Monika Dębiec, Andrzej Pelisiak

Mono­grafia trzech sta­no­wisk, na któ­rych odkryto pozo­sta­łości osad­nictwa z okresu neo­litu (k. cera­miki wstę­gowej rytej, k. pucharów lej­ko­wa­tych i k. cera­miki sznu­rowej) oraz z wcze­snej epoki brązu (k. mierzanowicka).

Publi­kacja dofi­nan­so­wana przez Mini­ster­stwo Kul­tury i Dzie­dzictwa Narodowego

ISBN: 978–83-7667–209-0

Strony: 191
Format: A4
Wydane: 2015
Oprawa: miękka
Wydawca: Fun­dacja Rze­szow­skiego Ośrodka Archeologicznego

UWAGA: jest to publi­kacja w wersji elek­tro­nicznej. Po do daniu do koszyka i sfi­na­li­zo­waniu zakupu, otrzy­mają Pań­stwo link do pobrania pliku.