Mente et Rutro: Studia archaeologica Johanni Machnik

Mente et Rutro: Studia archaeologica Johanni Machnik

Redak­torzy: Syl­we­ster Czopek, Sła­womir Kadrow

Mente et Rutro: Studia archa­eolo­gica Johanni Machnik viro doctis­simo octo­ge­simo vitae Anno ab Amicis, Col­legia et disci­pulis oblata

Zbiór arty­kułów przy­go­to­wa­nych przez 40 autorów z Polski, Czech, Ukrainy doty­czą­cych pro­blemów arche­ologii pra­hi­sto­rycznej i średnio­wiecznej ( ze szcze­gólnym uwzględ­nie­niem schyłku neo­litu i początków epoki brązu). Publi­kacja dedy­ko­wana jest Pro­fe­so­rowi Janowi Mach­ni­kowi z okazji osiem­dzie­sią­tych urodzin.

 

Strony: 483
Format: A4
Wydane: 2011
Oprawa: twarda
Wydawca: Fun­dacja Rze­szow­skiego Ośrodka Arche­olo­gicz­nego
ISBN: 83–60545-055–3