Nieznana Archeologia — spotkanie trzecie

Nieznana Archeologia — spotkanie trzecie

Kolejne spo­tkanie z cyklu "Nie­znana Arche­ologia" za nami. Tym razem wykład na temat tego co arche­ologia mówi nam o tym jak żyli miesz­kańcy miast sta­ro­żyt­nego Bli­skiego Wschodu przed­stawił dr Michał Dzik. Zachę­camy do obej­rzenia galerii zdjęć z tego wyda­rzenia. Zapra­szamy rów­nież na kolejny wykład 8 lutego poświę­cony tema­tyce antro­po­logii, który popro­wadzi dr Joanna Rogóż.