Stanowisko 158 w Jarosławiu, woj. podkarpackie. Część I. Kultura malicka i kultura mierzanowicka

Stanowisko 158 w Jarosławiu, woj. podkarpackie. Część I. Kultura malicka i kultura mierzanowicka

Autorzy: Andrzej Peli­siak, Mał­go­rzata Rybicka

Sta­no­wisko 158 w Jaro­sławiu, woj. pod­kar­packie było badane wyko­pa­li­skowo w roku 2008 w ramach prac wyprze­dza­ją­cych budowę obwod­nicy miasta Jaro­sławia i finan­so­wa­nych przez Gene­ralną Dyrekcję Dróg Kra­jo­wych i Auto­strad. Otwo­rzono wykop o powierzchni około 2 ha. Odkryto w nim m.in. pozo­sta­łości osad­nictwa kul­tury malic­kiej, repre­zen­tu­jącej wczesne etapy neo­litu oraz osiedle kul­tury mie­rza­no­wic­kiej, dato­wanej na koniec III i początki II tys. BC. Jest to pierwsza osada tej kul­tury usy­tu­owana na les­sach Wyso­czyzny Kań­czuc­kiej, prawie w całości roz­po­znana wyko­pa­li­skowo. Była ona zało­żona na planie wydłu­żo­nego owalu. Aby okre­ślić jej chro­no­logię abso­lutną wyko­nano kil­ka­na­ście ozna­czeń radio­wę­glo­wych metodą AMS. Ponadto prze­pro­wa­dzono ana­lizy szlifów cera­miki. W ich wyniku oka­zało się, że miesz­kańcy osiedla kul­tury mie­rza­no­wic­kiej schu­dzali glinę, z której wyko­ny­wali cera­mikę, sto­sując obsy­dian i bazalt wołyński. Sto­so­wanie tych surowców wska­zuje, z jakimi tere­nami spo­łecz­ności kul­tury mie­rza­no­wic­kiej utrzy­my­wały kontakty.

ISBN: 978–83-7667–149-9
Strony: 136
Format: A4
Wydane: 2013
Oprawa: miękka
Wydawca: Fun­dacja Rze­szow­skiego Ośrodka Archeologicznego