Stanowisko 158 w Jarosławiu, woj. podkarpackie. Część II

Stanowisko 158 w Jarosławiu, woj. podkarpackie. Część II

Autor: Syl­we­ster Czopek

Sta­no­wisko 158 w Jaro­sławiu, woj. pod­kar­packie było badane wyko­pa­li­skowo w roku 2008 w ramach prac wyprze­dza­ją­cych budowę obwod­nicy miasta Jaro­sławia i finan­so­wa­nych przez Gene­ralną Dyrekcję Dróg Kra­jo­wych i Autostrad. Część druga, czyli niniejsza książka, jest opra­co­wa­niem mate­riałów kul­tury trzci­niec­kiej, tar­no­brze­skiej kul­tury łużyc­kiej i kul­tury pomor­skiej (rozu­mianej tu w swym szer­szym zna­czeniu) a także poje­dyn­czych zna­le­zisk pocho­dzą­cych z okresu rzymskiego.

ISBN: 978–83-7667–174-1
Strony: 207
Format: A4
Wydane: 2014
Oprawa: miękka
Wydawca: Fun­dacja Rze­szow­skiego Ośrodka Archeologicznego