Dr Joanna Rogóż

DSC_3785Doktor Joanna Rogóż

Adiunkt w Zakła­dzie Arche­ologii Protohistorycznej

Instytut Arche­ologii, Uni­wer­sytet Rzeszowski

pokój nr 9

e-mail: rogoz.joanna@gmail.com, jrogoz@ur.edu.pl

Publi­kacje www

Kon­fe­rencje

Wykaz opra­cowań antro­po­lo­gicz­nych szczątków kostnych

 

Wykształ­cenie i zatrudnienie

2013 – obecnie adiunkt w Zakła­dzie Arche­ologii Pro­to­hi­sto­rycznej, Instytut Arche­ologii, Uni­wer­sytet Rze­szowski, Rze­szów,

2013 sto­pień naukowy dok­tora w dzie­dzinie nauk bio­lo­gicz­nych i dys­cy­plinie bio­logii na pod­stawie roz­prawy dok­tor­skiej pt. „Mor­fo­logia kości skro­niowej jako wyznacznik płci u czło­wieka”,

2008 – 2013 studia dok­to­ranckie: Uni­wer­sytet Jagiel­loński, Wydział Bio­logii i Nauk o Ziemi, Instytut Zoo­logii, Kraków,

2008 tytuł zawo­dowy magi­stra bio­logii w zakresie antro­po­logii na pod­stawie pracy magi­ster­skiej pt. „Ana­liza antro­po­lo­giczna popu­lacji z cmen­ta­rzyska wcze­sno­śre­dnio­wiecz­nego z Waw­rzeń­czyc (XI-XII w.)”,

2003 – 2008 studia magi­ster­skie dzienne, kie­runek: bio­logia, spe­cja­li­zacja: antro­po­logia; Uni­wer­sytet Jagiel­loński, Wydział Bio­logii i Nauk o Ziemi, Instytut Zoo­logii, Kraków

 

Dotych­cza­sowa dzia­łal­ność i zain­te­re­so­wania badawcze

Dr Joanna Rogóż podej­muje badania antro­po­lo­giczne ludz­kich szczątków kost­nych pocho­dzą­cych z róż­no­cza­so­wych pochówków szkie­le­to­wych i cia­ło­pal­nych, głównie z obszaru Pod­kar­pacia. Uczest­niczy w eks­plo­racji pochówków na sta­no­wi­skach arche­olo­gicz­nych, doko­nuje też eks­plo­racji popielnic. W 2009 roku była uczest­ni­kiem Pol­skiej Eks­pe­dycji Arche­olo­gicznej do Wschod­niej Delty Nilu na sta­no­wisko Tell el-Farcha w Egipcie. W chwili obecnej ma na koncie opra­co­wania m.in. prze­pa­lo­nych szczątków lud­ności tar­no­brze­skiej kul­tury łużyc­kiej, prze­wor­skiej, jak też pochówków szkie­le­to­wych kul­tury cera­miki sznu­rowej, wcze­sno­śre­dnio­wiecz­nych, nowo­żyt­nych i pierwszo wojen­nych (poje­dyn­czych i zbio­ro­wych). Ana­lizy te uwzględ­niają m.in. kom­plek­sowe metody oceny płci i wieku, cechy metryczne i nie­me­tryczne, pato­logie kośćca. Obecnie zain­te­re­so­wania badawcze skie­ro­wane są na cia­ło­palne pochówki tar­no­brze­skiej kul­tury łużyc­kiej, kul­tury prze­wor­skiej, jak też na pochówki szkie­le­towe z okresu I wojny światowej.

Dr Joanna Rogóż była współ­or­ga­ni­za­torem Ogól­no­pol­skich Stu­denc­kich Kon­fe­rencji Antro­po­lo­gicz­nych w Kra­kowie. Udzie­lała się na Salonie Naukowym Towa­rzy­stwa Dok­to­rantów UJ w Kra­kowie. Chętnie podej­muje dzia­łal­ność popu­la­ry­za­torską, skie­ro­waną szcze­gólnie do dzieci i młodzieży.

Od 2006 roku wzięła czynny udział w kil­ku­dzie­sięciu kon­fe­ren­cjach pol­skich i mię­dzy­na­ro­do­wych o tema­tyce antro­po­lo­gicznej, arche­olo­gicznej, medycznej oraz inter­dy­scy­pli­narnej. Od 2012 roku jest człon­kiem Pol­skiego Towa­rzy­stwa Antro­po­lo­gicz­nego. Dzia­łal­ność dydak­tyczną roz­po­częła w 2010 roku.

 

Publi­kacje (wykaz)

Opra­co­wania antro­po­lo­giczne ludz­kich szczątków kost­nych (wykaz)

Czynny udział w kon­fe­ren­cjach nauko­wych (wykaz)

 

Pro­jekty badawcze, stypendia

  1. 2014–2015, dofi­nan­so­wanie dotacji celowej na pro­wa­dzenie badań nauko­wych lub prac roz­wo­jo­wych oraz zadań z nimi zwią­za­nych, słu­żą­cych roz­wo­jowi mło­dych naukowców oraz uczest­ników stu­diów dok­to­ranc­kich na Wydziale Socjologiczno-Historycznym Uni­wer­sy­tetu Rze­szow­skiego; pro­jekt pt. „Wstępne badania antro­po­lo­giczne prze­pa­lo­nych szczątków kost­nych z cmen­ta­rzysk kur­ha­no­wych kul­tury kusz­ta­no­wic­kiej na terenie zachod­niej Ukrainy”.
  2. 2011, roczne sty­pen­dium dla dok­to­rantów mają­cych otwarty przewód dok­torski, przy­znane w ramach pro­jektu reali­zo­wa­nego przez Urząd Mar­szał­kowski Woje­wództwa Pod­kar­pac­kiego w Rze­szowie – Depar­ta­ment Edu­kacji, Nauki i Sportu „Pod­kar­packi Fun­dusz Sty­pen­dialny dla Dok­to­rantów” na okres od paź­dzier­nika 2010 do wrze­śnia 2011.

 

Wyjazdy zagra­niczne, stu­dyjne, staże

  1. 2009, uczestnik Pol­skiej Eks­pe­dycji Arche­olo­gicznej do Wschod­niej Delty Nilu na sta­no­wisko sta­no­wisko Tell el-Farcha w Egipcie.
  2. 2014, staż kra­jowy krótki „Wymiana doświad­czeń kadry aka­de­mic­kiej UR” w ramach pro­jektu współ­fi­nan­so­wa­nego przez Unię Euro­pejską „UR — nowo­cze­sność i przy­szłość regionu”, skie­ro­wany do pra­cow­ników dydak­tycz­nych i naukowo-dydaktycznych UR w celu wymiany doświad­czeń przy­dat­nych do pracy dydaktycznej.

 

Wyróż­nienia i nagrody

  1. III 2015, Nagroda Miasta Sta­lowej Woli „Gałązka sosny” w dzie­dzinie kul­tury za współ­au­tor­stwo książki pt. „I wojna świa­towa nad Sanem” (artykuł: Kurek D., Rogóż J., 2014, Eks­hu­macja mogiły zbio­rowej z czasów I wojny świa­towej w Zdzia­rach (pow. Nisko) [w:] I wojna świa­towa nad Sanem, Muzeum Regio­nalne w Sta­lowej Woli, Wydaw­nictwo BERNARDINUM: 109–117).
  2. IX 2011, wyróż­nienie za naj­lepszy plakat pre­zen­to­wany przez mło­dych naukowców                  na XLIII Ogól­no­pol­skiej Kon­fe­rencji Naukowej Pol­skiego Towa­rzy­stwa Antro­po­lo­gicz­nego, Wro­cław (plakat: Rogóż J., Mor­fo­logia kości skro­niowej jako wyznacznik dymor­fizmu płcio­wego).

 

Człon­ko­stwo w stowarzyszeniach

Od 2012 członek Pol­skiego Towa­rzy­stwa Antropologicznego.

 

Dzia­łal­ność dydaktyczna

Dzia­łal­ność dydak­tyczna roz­po­częta w 2010 roku, poprzez pro­wa­dzenie zajęć na Uni­wer­sy­tecie Jagiel­loń­skim w Kra­kowie oraz na Uni­wer­sy­tecie Rze­szow­skim w Rze­szowie. Zakres tema­tyki dydak­tycznej obej­muje antro­po­logię fizyczną, ele­menty ana­tomii i fizjo­logii czło­wieka, oste­ologię, a także aukso­logię i rozwój biop­sy­chiczny człowieka.