Dr Joanna Rogóż

DSC_3785Doktor Joanna Rogóż

Adiunkt w Zakładzie Archeologii Protohistorycznej

Instytut Archeologii, Uniwersytet Rzeszowski

pokój nr 9

e-mail: rogoz.joanna@gmail.com, jrogoz@ur.edu.pl

Publikacje www

Konferencje

Wykaz opracowań antropologicznych szczątków kostnych

 

Wykształcenie i zatrudnienie

2013 – obecnie adiunkt w Zakładzie Archeologii Protohistorycznej, Instytut Archeologii, Uniwersytet Rzeszowski, Rzeszów,

2013 stopień naukowy doktora w dziedzinie nauk biologicznych i dyscyplinie biologii na podstawie rozprawy doktorskiej pt. „Morfologia kości skroniowej jako wyznacznik płci u człowieka”,

2008 – 2013 studia doktoranckie: Uniwersytet Jagielloński, Wydział Biologii i Nauk o Ziemi, Instytut Zoologii, Kraków,

2008 tytuł zawodowy magistra biologii w zakresie antropologii na podstawie pracy magisterskiej pt. „Analiza antropologiczna populacji z cmentarzyska wczesnośredniowiecznego z Wawrzeńczyc (XI-XII w.)”,

2003 – 2008 studia magisterskie dzienne, kierunek: biologia, specjalizacja: antropologia; Uniwersytet Jagielloński, Wydział Biologii i Nauk o Ziemi, Instytut Zoologii, Kraków

 

Dotychczasowa działalność i zainteresowania badawcze

Dr Joanna Rogóż podejmuje badania antropologiczne ludzkich szczątków kostnych pochodzących z różnoczasowych pochówków szkieletowych i ciałopalnych, głównie z obszaru Podkarpacia. Uczestniczy w eksploracji pochówków na stanowiskach archeologicznych, dokonuje też eksploracji popielnic. W 2009 roku była uczestnikiem Polskiej Ekspedycji Archeologicznej do Wschodniej Delty Nilu na stanowisko Tell el-Farcha w Egipcie. W chwili obecnej ma na koncie opracowania m.in. przepalonych szczątków ludności tarnobrzeskiej kultury łużyckiej, przeworskiej, jak też pochówków szkieletowych kultury ceramiki sznurowej, wczesnośredniowiecznych, nowożytnych i pierwszo wojennych (pojedynczych i zbiorowych). Analizy te uwzględniają m.in. kompleksowe metody oceny płci i wieku, cechy metryczne i niemetryczne, patologie kośćca. Obecnie zainteresowania badawcze skierowane są na ciałopalne pochówki tarnobrzeskiej kultury łużyckiej, kultury przeworskiej, jak też na pochówki szkieletowe z okresu I wojny światowej.

Dr Joanna Rogóż była współorganizatorem Ogólnopolskich Studenckich Konferencji Antropologicznych w Krakowie. Udzielała się na Salonie Naukowym Towarzystwa Doktorantów UJ w Krakowie. Chętnie podejmuje działalność popularyzatorską, skierowaną szczególnie do dzieci i młodzieży.

Od 2006 roku wzięła czynny udział w kilkudziesięciu konferencjach polskich i międzynarodowych o tematyce antropologicznej, archeologicznej, medycznej oraz interdyscyplinarnej. Od 2012 roku jest członkiem Polskiego Towarzystwa Antropologicznego. Działalność dydaktyczną rozpoczęła w 2010 roku.

 

Publikacje (wykaz)

Opracowania antropologiczne ludzkich szczątków kostnych (wykaz)

Czynny udział w konferencjach naukowych (wykaz)

 

Projekty badawcze, stypendia

  1. 2014-2015, dofinansowanie dotacji celowej na prowadzenie badań naukowych lub prac rozwojowych oraz zadań z nimi związanych, służących rozwojowi młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich na Wydziale Socjologiczno-Historycznym Uniwersytetu Rzeszowskiego; projekt pt. „Wstępne badania antropologiczne przepalonych szczątków kostnych z cmentarzysk kurhanowych kultury kusztanowickiej na terenie zachodniej Ukrainy”.
  2. 2011, roczne stypendium dla doktorantów mających otwarty przewód doktorski, przyznane w ramach projektu realizowanego przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie – Departament Edukacji, Nauki i Sportu „Podkarpacki Fundusz Stypendialny dla Doktorantów” na okres od października 2010 do września 2011.

 

Wyjazdy zagraniczne, studyjne, staże

  1. 2009, uczestnik Polskiej Ekspedycji Archeologicznej do Wschodniej Delty Nilu na stanowisko stanowisko Tell el-Farcha w Egipcie.
  2. 2014, staż krajowy krótki „Wymiana doświadczeń kadry akademickiej UR” w ramach projektu współfinansowanego przez Unię Europejską „UR – nowoczesność i przyszłość regionu”, skierowany do pracowników dydaktycznych i naukowo-dydaktycznych UR w celu wymiany doświadczeń przydatnych do pracy dydaktycznej.

 

Wyróżnienia i nagrody

  1. III 2015, Nagroda Miasta Stalowej Woli „Gałązka sosny” w dziedzinie kultury za współautorstwo książki pt. „I wojna światowa nad Sanem” (artykuł: Kurek D., Rogóż J., 2014, Ekshumacja mogiły zbiorowej z czasów I wojny światowej w Zdziarach (pow. Nisko) [w:] I wojna światowa nad Sanem, Muzeum Regionalne w Stalowej Woli, Wydawnictwo BERNARDINUM: 109-117).
  2. IX 2011, wyróżnienie za najlepszy plakat prezentowany przez młodych naukowców                  na XLIII Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej Polskiego Towarzystwa Antropologicznego, Wrocław (plakat: Rogóż J., Morfologia kości skroniowej jako wyznacznik dymorfizmu płciowego).

 

Członkostwo w stowarzyszeniach

Od 2012 członek Polskiego Towarzystwa Antropologicznego.

 

Działalność dydaktyczna

Działalność dydaktyczna rozpoczęta w 2010 roku, poprzez prowadzenie zajęć na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie oraz na Uniwersytecie Rzeszowskim w Rzeszowie. Zakres tematyki dydaktycznej obejmuje antropologię fizyczną, elementy anatomii i fizjologii człowieka, osteologię, a także auksologię i rozwój biopsychiczny człowieka.