Dr inż. Joanna Trąbska

atDr inż. Joanna Trąbska

Dane kon­tak­towe:

Instytut Arche­ologii Uni­wer­sy­tetu Rzeszowskiego

ul. Moniuszki 10
35–015 Rze­szów

www

 Infor­macje (english ver­sion)

Życiorys naukowy:

1999 r. — sto­pień dok­tora nauk o Ziemi w dys­cy­plinie: Geo­logia, spe­cjal­ność: Mine­ra­logia, Petro­grafia, Geo­chemia, nadany w Aka­demii Górniczo-Hutniczej, na Wydziale Geo­logii, Geo­fi­zyki i Ochrony Środo­wiska, na pod­stawie roz­prawy: „Stu­dium mineralogiczno-chemiczne wybra­nych pig­mentów sto­so­wa­nych w malo­wi­dłach średnio­wiecz­nych Polski”. Pro­motor roz­prawy: Prof. dr inż. hab. Maciej Paw­li­kowski. Praca wyróżniona.

1990 r. – dyplom magi­stra inży­niera, Aka­demia Górniczo-Hutnicza, Wydział Geologiczno-Poszukiwawczy, spe­cjal­ność: Mine­ra­logia Sto­so­wana, na pod­stawie pracy: „Mine­ra­logia czar­nych łupków Ziemi Wedel-Jarlsberga, SW Spits­bergen”. Pro­motor pracy: Prof. dr hab. inż. Andrzej Manecki. Praca wyróżniona.

Doświad­czenie zawo­dowe – prze­bieg pracy

1991 – asy­stent w Kate­drze Petro­grafii Wydziału Geologiczno-Poszukiwawczego AGH

1993 – 1998 – studia dok­to­ranckie na Wydziale Geologiczno-Poszukiwawczym AGH

1994, 1995 – dwa tygo­dniowe pobyty na prak­ty­kach stu­dentów Wydziału Kon­ser­wacji ASP w Kra­kowie (Dolny Śląsk, Ziemia Lubuska)

1999 – obrona pracy doktorskiej

1997– 2003 – zatrud­nienie w Pra­cowni Badań i Kon­ser­wacji Zabytków Muzeum Arche­olo­gicz­nego w Krakowie

2005 – 2103 – adiunkt w Insty­tucie Arche­ologii Uni­wer­sy­tetu Rzeszowskiego

2014 do chwili obecnej – starszy wykła­dowca w Insty­tucie Arche­ologii Uni­wer­sy­tetu Rzeszowskiego

Staże, sty­pendia, warsz­taty, badania terenowe

2000 — sty­pen­dium im. Kro­nen­berga, Lund (Szwecja)

2003 — staż fun­do­wany przez rząd Cesar­stwa Japonii, Osaka

2004 –warsz­taty cera­miczne w Medyni Głogowskiej

2006 — badania mate­riałów arche­olo­gicz­nych ze zbiorów Muzeum Moraw­skiego w Brnie

2007 — uczest­nictwo w prak­ty­kach tere­no­wych doty­czą­cych badań osadów trze­cio­rzędu i czwar­to­rzędu orga­ni­zo­wa­nych przez Wydział Geo­logii Uni­wer­sy­tetu Poznańskiego

2007 — reko­nen­sans i badania tere­nowe: eks­pe­dycja arche­olo­giczna PMA w Rydnie (Michałów-Piaska) koło Skar­żyska Kamiennej

2007 — badania mate­riałów arche­olo­gicz­nych ze zbiorów Cze­skiej Aka­demii Nauk w Pradze. Reko­nen­sans tere­nowy: sta­no­wisko Bečov

2007 — badania mate­riałów arche­olo­gicz­nych ze zbiorów Muzeum Naro­do­wego w Buda­peszcie. Badania tere­nowe: Lovas, Paloznak

2008 — badania mate­riałów arche­olo­gicz­nych ze zbiorów Museum für die Archäo­logie des Eisze­ital­ters, Mon­repos (Nadrenia)

2008 – badania tere­nowe: Turyngia

2009 – badania tere­nowe – Słowenia

2009 – badania mate­riałów arche­olo­gicz­nych – Szwaj­caria, Uni­wer­sytet Neuchâtel

2005 – 2009 – badania tere­nowe: Chorwacja

2010 – badania tere­nowe: Pire­neje, Dordonia

2010 – badania tere­nowe: Schwarz­wald, oko­lice Norymbergi

2011 – badania tere­nowe: połu­dniowa Słowacja

2007–2015 – badania tere­nowe na terenie Polski (czer­wone surowce żelaziste)

 

Zain­te­re­so­wania badawcze

 

 1. Czer­wone surowce i zabytki oraz mikro­za­bytki żela­ziste pale­olitu i okresów młod­szych: pocho­dzenie – prze­two­rzenie – zastosowanie
 2. Spieki kostno-mineralne
 3. War­stwy malar­skie, nasko­ru­pienia różnej pro­we­niencji, odróż­nianie nalotów natu­ral­nych, sztucz­nych, fałszerstw
 4. Cera­mika archeologiczna
 5. Surowce mine­ralne sto­so­wane w pra­dzie­jach – rodzaj, pocho­dzenie i przetworzenie
 6. Mikro­ślady mineralne
 7. Nowo­czesne metody badawcze w zasto­so­waniu do analiz zabytków archeologicznych

 

 

Reali­zo­wane pro­jekty badawcze

 

 1. Amor­ficzne i czę­ściowo amor­ficzne spieki kostne ze sta­no­wisk arche­olo­gicz­nych – wskaźnik warunków środo­wiska stosu lub ogniska lub pożaru (tem­pe­ra­tura, ciśnienie, wilgotność)
 2. Fos­fo­rany w kon­tek­ście arche­olo­gicznym – rodzaj, pocho­dzenie, zna­czenie (wiwianit ze studni ze sta­no­wiska Wola Mała, nasko­ru­pienia na cera­mice ze sta­no­wisk Gor­li­czyna i Zamiechów)
 3. Barwne war­stwy cera­miki celtyckiej
 4. Czer­wone zabytki żela­ziste – uzu­peł­nianie bazy danych oraz badanie pocho­dzenia i przetworzenia

 

Publi­kacje

 

Czer­wone zabytki i mikro­za­bytki żela­ziste („ochry” i „hematyty”)

 

Mono­grafia pt. Mikro­struk­tu­ralne prze­słanki dla oceny pocho­dzenia i prze­two­rzenia czer­wo­nych surowców żela­zi­stych („ochr”) na przy­kła­dzie wybra­nych sta­no­wisk górno pale­oli­tycz­nych (2015),

Trąbska J., Try­balska B., Gaweł A. 2015. Red fer­ru­gi­nous arte­facts from the Gra­vet­tian site Jak­sice II — an attempt to deter­mine their origin and pro­ces­sing. W: J. Wil­czyński (ed.), A Gra­vet­tian site in southern Poland — part II. Jak­sice II, Kraków.

Trąbska J., Try­balska B., Gaweł A. 2015. Pre­li­mi­nary rese­arch for red fer­ru­gi­nous arte­facts from the Spa­dzista site. W: P. Wojtal, J. Wil­czyński, G. Haynes (eds.), A Gra­vet­tian site in southern Poland — part I. Kraków Spa­dzista. Kraków.

Joanna Trąbska, Bar­bara Try­balska, Adam Gaweł (2014). Arte­facts and micro-artefacts. Red fer­ru­gi­nous mate­rials from Kle­men­to­wice site. [in:] T. Wiśniewski (ed.), Kle­men­to­wice. A Mag­da­le­nian site in Eastern Poland, Lublin, in press. NR ISBN 978–83-6114–86-1

Trąbska J., Try­balska B. 2014. True and fake red layers on the objects from archa­eolo­gical and histo­rical con­text: micro­scopic obse­rva­tions. Geo­logy, Geo­phy­sics and Envi­ron­ment 2014 Vol. 40 number 2, 241–254.

Trąbska J., Try­balska B., Gaweł A., 2014. Sta­no­wisko Brzezie 17, gm. Kłaj. Próbki czer­wo­nego surowca żela­zi­stego nr 965 i 1185. W: Czekaj-Zastawny A. (ed.): Brzezie 17, osada kul­tury cera­miki wstę­gowej rytej. Via Archa­eolo­gica. Źródła z badań  wyko­pa­li­sko­wych na trasie auto­strady A4 w Mało­polsce, Kraków, 481–490.

Trąbska J., 2012. Fer­ru­gi­nous red micro­ar­te­facts as a source of arche­olo­gical infor­ma­tion: a study of selected Pala­eoli­thic sites and expe­ri­mental rese­arch. Spra­woz­dania Arche­olo­giczne, 64, 17–61.

Trąbska J., 2011. Pro­ve­nan­cing of red fer­ru­gi­nous arte­facts and raw mate­rials in Pala­eoli­thic socie­ties. W: Biro K (red.). Papers in honour of Viola T. Dobosi, Buda­pest, 245–254.

Wesełucha-Birczyńska A., Trąbska J., Oliva M., 2012. Com­po­si­tion of a floor from an Upper Pala­eoli­thic ske­letal grave — a case from Dolni Vesto­nice, Moravia (Czech, Cen­tral Europe). Vibra­tional Spec­tro­scopy, 60, 129–132.

Trąbska J., 2011. Prze­pa­lone „ochry”. Pro­blem iden­ty­fi­kacji i okre­ślenia tem­pe­ratur (pale­olit). W: Jaszewska A., Michalak A. (red.). Ogień – żywioł ujarz­miony i nie­ujarz­miony. VI Polsko-Niemieckie Spo­tkania Arche­olo­giczne, Gar­bicz 5–6 czer­wiec 2008, SNAP, Zie­lona Góra, 197–203.

Trąbska J. , 2010. „Ochre” and „haema­tite” — data­base of red and yellow arte­facts from the Mag­da­le­nian Dzierżysław-35 site, Upper Silesia, Poland. W: The Mag­da­le­nian in Cen­tral Europe. New Finds and Con­cepts, Red. M. Połtowicz-Bobak, D. Bobak. Rze­szów, 113–120.

Trąbska J., Gaweł A., Try­balska B., Fridrichova-Sykorova I., 2010. Colo­ured Raw Mate­rial in the Bečov I site and in the vici­nity. Pre­li­mi­nary results and fur­ther per­spec­tives. In: „Ecce Homo. In memo­riam Jan Fri­drich. Ed.: Fridrichova-Sykorova I., Praha, 205–218.

Trąbska J, 2009. Micro­struc­ture of haema­tite powder: an unde­rva­lued indi­cator in inter­pre­ta­tion of fer­ru­gi­nous raw mate­rial manu­fac­tu­ring, using and pro­ve­nance? Śląskie Spra­woz­dania Arche­olo­giczne, tom 51.

 

Trąbska J., Walanus A., Gaweł A. , 2009. Outer Car­pa­thian varie­gated shales – a poten­tial red raw mate­rial in Pala­eoli­thic? [W:] „Surowce natu­ralne w Kar­pa­tach oraz ich wyko­rzy­stanie w pra­dzie­jach i wcze­snym średnio­wieczu”, red. J. Gan­carski, Krosno, 193–204.

Trąbska J., Walanus A., Cie­siel­czuk J., Samek L., Dut­kie­wicz E., 2008. Fer­ru­gi­nous Raw mate­rial sources for Pala­eoli­thic in Poland (Cen­tral Europe) – pro­ve­nance stu­dies: occur­rence, lito­stra­ti­graphy and appli­ca­tion. Pro­ce­edings of the 9th Int. Conf. on NDT of Art,  http://www.ndt.net/search/docs.php3?MainSource=65

Trąbska J., Gaweł A., 2008. Fer­ru­gi­nous raw mate­rial sources for Pala­eoli­thic in Poland – pro­mi­sing results of pro­ve­nance stu­dies. Inter­na­tional Con­fe­rence on Non-Destructing Testing of Art,  ART’2008, 25–28 May, Jeru­salem. ,  http://www.ndt.net/search/docs.php3?MainSource=65

Trąbska, J., Winiarska-Kabacińska, M., Try­balska, B., 2007.  Expe­ri­mental skin pro­ces­sing with fer­ru­gi­nous mate­rial. Macro– and micro­pro­per­ties. Pre­li­mi­nary results, Ana­lecta Archa­eolo­gica Res­so­vienssis 2, 191–212.

Trąbska J. Try­balska B., 2001. Aset-iri-khet-es’ mummy mask: pig­ments, their pre­pa­ra­tion and cor­ro­sion phe­no­mena. In: Szy­mańska H., Babraj K (red.): Mummy. Results of inter­di­sci­pli­nary Exa­mi­na­tion of the Egyp­tian Mummy of Aset-iri-khet-es from the Archa­eolo­gical Museum in Cracow. Polish Aca­demy of Art and Science. Cracow, 201–224.

Paw­li­kowski M., Trąbska J., 1995. Mineral dyes. W: Hro­mada J., Kozłowski J.K. (eds.): Com­plex of Upper Pala­eoli­thic sites near Mora­vany, Western Moravia. Jagiel­lo­nian Uni­ver­sity Press, Kraków, 61–73.

 

Badania warstw malar­skich i innych opra­cowań powierzchni zabytków archeologicznych

Mono­grafia: Trąbska J., 2001. Mine­ra­lo­gical and che­mical study of pain­ting layers of medieval wall pain­tings from Poland. Mine­ra­lo­gical Papers, 90, 133.

Joanna Trąbska, Alek­sandra Wesełucha-Birczyńska, Bar­bara Try­balska (2014) Black crust on the sur­face of a flint arte­fact from Kle­men­to­wice. [in:] T. Wiśniewski (ed.), Kle­men­to­wice. A Mag­da­le­nian site in Eastern Poland, Lublin, in press. NR ISBN 978–83-6114–86-1

Joanna Trąbska, Alek­sandra Wesełucha-Birczyńska, Bar­bara Try­balska (2014) Black crusts on the sur­face of stone arte­facts from Kle­men­to­wice. [in:] T. Wiśniewski (ed.), Kle­men­to­wice. A Mag­da­le­nian site in Eastern Poland, Lublin, in press. NR ISBN 978–83-6114–86-1

Trąbska J., Try­balska B., 2011. Masy inkru­stu­jące w orna­men­tyce ściegu bruz­do­wego      (Fur­chen­stich­ke­ramik) ze st. 5 w Modl­nicy, pow. kra­kowski — badania składu i rekon­strukcja tech­niki wyko­nania, (w:) J. Kruk, A. Zastawny (red.) Modl­nica st. 5. Od neo­litu środ­ko­wego do wcze­snej epoki brązu. (Via Archa­eolo­gica. Źródła z badań  wyko­pa­li­sko­wych na trasie auto­strady A4 w Mało­polsce), Kraków, 631–637.

Trąbska J., Wesełucha-Birczyńska A., Zięba-Palus J., Runge M.T., 2011. Black painted pot­tery, Kil­de­huse II, Odensee County, Den­mark. Spec­tro­chi­mica Acta Part A: Mole­cular and Bio­mo­le­cular Spec­tro­scopy, 824–830.

Paw­li­kowski M., Trąbska J., Try­balska B., 2006. Mineral com­po­si­tion of pig­ments and pla­sters from the Hat­shepsut Temple in Deir el Bahari, Upper Egypt [Doku­ment elek­tro­niczny]. Auxi­liary Sciences in Arche­ology, Pre­se­rva­tion of Relics and Envi­ron­mental Engi­ne­ering [Doku­ment elek­tro­niczny] / ed. Maciej Paw­li­kowski, Joanna Such, Ste­phen Bodnar. T.1 45s.  Full TEXT  Artykuł: http://journals.bg.agh.edu.pl/AUXILIARY/2006/aux2006-01.pdf

Söderlin M., Trąbska J., 2002. Pain­ting and firing of late Etru­scan votive ter­ra­cotta. Key Engi­ne­ering Mate­rials Vols. Trans Tech Publi­ca­tions 206–213, pp. 905–908, 10.4028/www.scientific.net/KEM.206–213.905, Switzerland.

Trąbska J., Try­balska B., Gaweł A., 2000. Nie­które zie­lone i nie­bie­skie pig­menty syn­te­tyczne: mala­chit i zasa­dowe chlorki miedzi. Biu­letyn Infor­ma­cyjny Kon­ser­wa­torów Dzieł Sztuki, 11, 3 (42).

Trąbska J., 1998. Korozja chlor­kowa pig­mentów średnio­wiecz­nych malo­wideł ścien­nych — mala­chitu i azu­rytu. Mate­riały Arche­olo­giczne 31, 139–156.

 

Badania cera­miki arche­olo­gicznej i zapraw

Trąbska J., Gaweł A., Try­balska B., Walanus A., 2014. Cera­mo­lo­gical rese­arch on pot­tery from Sta­ro­siedle, site 3. W: Koby­liński Z. (ed.) Sta­ro­siedle in the Lubusz Land: Pre­hi­storic and Early Medieval Set­tle­ment. War­szawa, 487 – 504.

Trąbska, 2012. Badania mikro­sko­powe frag­mentów popielnic z wcze­snej epoki żelaza – sta­no­wiska Kłyżów 2 i Mokrzy­szów 2. W: Trybała-Zawiślak K. Kłyżów stan. 2 i  Mokrzy­szów stan. 2 – cmen­ta­rzyska cia­ło­palne z wcze­snej epoki żelaza. Rze­szów, 298–308.

Trąbska, J. 2011. Badania arche­ome­tryczne frag­mentów naczyń gli­nia­nych z kur­hanów we wsi Haji Nyżni koło Dro­ho­bycza, s.193–212, w: Jan Machnik, Dmytro Pawliw, Woło­dymyr Pete­hy­rycz, Pra­hi­sto­ryczne kur­hany (III tys. przed Chr.) we wsi Haji Nyżni koło Dro­ho­bycza w prawym dorzeczu gór­nego Dnie­stru. Polska Aka­demia Umie­jęt­ności Komisja Pre­hi­storii Karpat, Kraków, 193–212.

Trąbska J., Kurgan-Przybylska M., Try­balska B., 2010. Tech­no­lo­gical diver­sity (?) of Southern Poland and Czech Neo­li­thic Pot­tery. Uni­ver­si­täts­for­schungen zur Prähi­sto­ri­schen Archäo­logie, Band 176. Natur­wis­sen­scha­ftliche Ana­lysen vor– und früh­ge­schich­tli­cher Keramik I. Ham­burg, 139–166

Trąbska J., Try­balska B., 2010. Barium pho­sphates and sul­phates in archa­eolo­gical pot­tery. Uni­ver­si­täts­for­schungen zur Prähi­sto­ri­schen Archäo­logie, Band 176. Natur­wis­sen­scha­ftliche Ana­lysen vor– und früh­ge­schich­tli­cher Keramik I. Ham­burg,  41–49

Trąbska J., Try­balska B., Bytnar K., 2008. The Roman period pot­tery in mine­ra­lo­gical and per­to­gra­phical study Prze­worsk Cul­ture set­tle­ment from Jaro­sław. W: Bła­że­jewski A. (red.) Cera­mika warsz­ta­towa w środ­ko­wo­eu­ro­pej­skim Bar­ba­ricum, 111–120.

Trąbska J., Try­balska B., Gaweł A., Bytnar K., 2003. I. Pig­menty i war­stwy malar­skie cera­miki neo­li­tycznej kul­tury try­pol­skiej (Bilcze Złote) II. Zabytki kamienne z Bilcza Zło­tego. Mate­riały Arche­olo­giczne 34, 179–194.

Trąbska J., Try­balska B., 2006. Micro­struc­ture of Histo­rical Lime and Lime-Hydrtaulic Mor­tars: from Set­ting to Cor­ro­sion, Ana­lecta Archa­eolo­gica Res­so­vienssis 2, 169–190.

Trąbska, J., Try­balska, B., Lubel­czyk, A., 2006. Badania średnio­wiecz­nych zapraw z zamku w Czudcu koło Rze­szowa, Mate­riały Cera­miczne 4, 148–154.

Badania spieków i szkieł

Trąbska J., D. Węgrzynek, B.Trybalska, A.Walanus., 2012. Frag­menty nad­to­pio­nych szkieł i spieków szkla­nych z cmen­ta­rzyska kul­tury wiel­bar­skiej w Kutowej (pow. Haj­nówka) oraz Jasio­nowej Doliny (pow. Sokółka). Badania arche­ome­tryczne. W: Jaskanis J. Wodzow­skie kur­hany kul­tury wiel­bar­skiej na Pod­lasiu. Muzeum Pod­la­skie w Bia­łym­stoku, 280–292.

Trąbska J., 2003. Pęche­rzy­ko­wata sub­stancja z grobów cia­ło­pal­nych z cmen­ta­rzyska z okresu wpływów rzym­skich w Chmie­lowie Pia­skowym. Mate­riały Arche­olo­giczne 34, 195–210.

 

Inne badania

Trąbska J., Wesełucha-Birczyńska A., 2014. Badania fazowe i struk­tu­ralne gra­fi­towej zawieszki ze sta­no­wiska Brzezie 17, gm. Kłaj. W: Czekaj-Zastawny A. (ed.): Brzezie 17, osada kul­tury cera­miki wstę­gowej rytej. Via Archa­eolo­gica. Źródła z badań  wyko­pa­li­sko­wych na trasie auto­strady A4 w Mało­polsce, Kraków,  491–498.

Zastawny A., Rauba-Bukowska A., Trąbska J., Try­balska B., 2012. Results of the

micro­scopic ana­lyses of ves­sels from the assem­blages of the Modl­nica type (with

Furch­sten­stich­ke­ramik) from site 5 in Modl­nica, Kraków district, Poland.

Inter­di­sci­pli­naria Archa­eolo­gica Natural Sciences in Archa­eology, III/2/12,

Olo­mouc, 257–277.

Trąbska J., 2012. Badania makro­sko­powe i mikro­sko­powe neo­li­tycz­nych zabytków kamien­nych ze stan. 2 w Modl­niczce, gm. Wielka Wieś. W: Czekaj-Zastawny A., Przy­była M.M (red.) Modl­niczka 2, powiat kra­kowski. Cmen­ta­rzysko kul­tury cera­miki wstę­gowej rytej i osady neo­li­tyczne. Via Archa­eolo­gica. Źródła z badań  wyko­pa­li­sko­wych na trasie auto­strady A4 w Mało­polsce, Kraków, 315–318.

Trąbska J., 2008. Wyniki ana­lizy petro­gra­ficznej przed­miotów kamien­nych ze sta­no­wiska 17 w Warzy­cach. W: Pora­dyło W., Czopek S. Warzyce, pow. Jasło. Stan. 17 – osada z epoki brązu i wcze­snej epoki żelaza. Rze­szów, 210–216.