Wystawy Muzeologia

Wystawy Muzeologia

W dniach 27–28.01.2016 stu­denci muze­ologii zor­ga­ni­zo­wali w biblio­tece Insty­tutu Arche­ologii cztery wystawy tematyczne:

"Fla­konik — wię­zienie zapachu"

"Ori­gami — cuda z papieru"

"Yerba mate — mistyczny napój Indian"

"Z kon­solą przez wieki"

Zapra­szamy do obej­rzenia galerii zdjęć.