Spotkanie z Dyrektorami współpracujących muzeów

29 stycznia 2016 r. w Insty­tucie Arche­ologii odbyło się spo­tkanie zwią­zane z orga­ni­zacją praktyk dla stu­dentów Muze­ologii (I i II rok I stopnia). W spo­tkaniu uczest­ni­czyli Dyrek­torzy współ­pra­cu­ją­cych z nami pla­cówek: Bogdan Kaczmar – dyrektor Muzeum Okrę­go­wego w Rze­szowie, Wit Karol Woj­to­wicz – dyrektor Muzeum–Zamku w Łańcucie i Jerzy Ginalski – dyrektor Muzeum Budow­nictwa Ludo­wego w Sanoku. W spo­tkaniu wzięła rów­nież udział Pani Kata­rzyna Lubas – dyrektor Muzeum Dobra­nocek w Rze­szowie, z którym wła­śnie pod­pi­sa­liśmy umowę o współ­pracy w zakresie kształ­cenia prak­tycz­nego naszych stu­dentów. Instytut Arche­ologii repre­zen­tował prof. UR dr hab. Andrzej Roz­wałka – dyrektor Insty­tutu i dr Kata­rzyna Trybała-Zawiślak – z-ca dyrek­tora Insty­tutu.  Z ramienia Uni­wer­sy­tetu Rze­szow­skiego poro­zu­mienie pod­pisał prof. dr hab. Syl­we­ster Czopek – p.o. Rek­tora Uni­wer­sy­tetu Rzeszowskiego.

W tym seme­strze nasi stu­denci odbędą prak­tyki we wszyst­kich wymie­nio­nych muzeach (a także w Muzeum Regio­nalnym w Dębicy i Muzeum Regio­nalnym w Sta­lowej Woli, któ­rych przed­sta­wi­ciele nie­stety nie mogli uczest­ni­czyć w spo­tkaniu) i będą mieli po raz kolejny nie­po­wta­rzalną szansę na czynne uczest­nictwo we wszyst­kich for­mach dzia­łal­ności, jakie pro­wadzą współ­pra­cu­jące z nami pla­cówki. Bardzo cie­szymy się, że tak prężnie roz­wija się współ­praca z muzeami part­ne­ru­ją­cymi nam w pro­cesie dydak­tycznym naszych stu­dentów i jesteśmy prze­ko­nani, że prak­tyki muze­alne będą nie tylko słu­żyły zdo­byciu nowych umie­jęt­ności i prak­tycznej wiedzy, ale staną się także wspa­niałą przy­godą dla wszyst­kich pasjo­natów współ­cze­snego muzealnictwa.