Nieznana Archeologia — spotkanie czwarte

Kolejne spo­tkanie w ramach cyklu wykładów "Nie­znana Arche­ologia" za nami. Dzięki dr Joannie Rogóż mogliśmy posłu­chać o tym, jak kości ludzkie zmie­niają się wraz z wie­kiem i co o zdrowiu oraz kon­dycji czło­wieka można z nich dowie­dzieć się dzięki antro­po­logii.
Na kolejne spo­tkanie tra­dy­cyjnie zapra­szamy za mie­siąc. Tym razem wykład popro­wadzi dyrektor Insty­tutu Arche­ologii UR dr hab. prof. UR Andrzej Roz­wałka.