"Uwaga: Sensacja!"

W czwartek 25 lutego odbył się w Insty­tucie Arche­ologii Uni­wer­sy­tetu Rze­szow­skiego wykład Pana Szy­mona Zdzie­błow­skiego (serwis PAP Nauka w Polsce), poświę­cony tema­tyce popu­la­ry­zacji arche­ologii w nowych mediach.
Zapra­szamy do galerii zdjęć z tego wydarzenia.