Przemiany osadnicze nad dolnym odcinkiem Wisły w epoce brązu i wczesnej epoce żelaza.

Przemiany osadnicze nad dolnym odcinkiem Wisły w epoce brązu i wczesnej epoce żelaza.

W monografii tej porównano sąsiadujące ze sobą regiony Wyżyny Sandomierskiej i Równiny Tarnobrzeskiej, oraz wpływ uwarunkowań środowiskowych na rozwój osadnictwa od początków epoki brązu do początków wczesnej epoki żelaza. Wśród analizowanych uwarunkowań znalazły się kwestie dotyczące ukształtowania terenu, roślinności potencjalnej oraz warunków glebowych. Warto jeszcze podkreślić obecność dokładnych kolorowych map prezentujących wspomniane powyżej czynniki. Także duża odmienność tych dwóch regionów przy ich bliskości dała nam podstawy dla porównań strategii osadniczych oraz zmian zachodzących w tych kwestiach.

Strony: 239
Format: A4
Język: polski
Wydanie: 2015
Wydawca: Fundacja Rzeszowskiego Ośrodka Archeologicznego, Instytut Archeologii Uniwersytetu Rzeszowskiego
ISBN: 978-83-7667-192-5