Przemiany osadnicze nad dolnym odcinkiem Wisły w epoce brązu i wczesnej epoce żelaza.

Przemiany osadnicze nad dolnym odcinkiem Wisły w epoce brązu i wczesnej epoce żelaza.

W mono­grafii tej porów­nano sąsia­du­jące ze sobą regiony Wyżyny San­do­mier­skiej i Rów­niny Tar­no­brze­skiej, oraz wpływ uwa­run­kowań środo­wi­sko­wych na rozwój osad­nictwa od początków epoki brązu do początków wcze­snej epoki żelaza. Wśród ana­li­zo­wa­nych uwa­run­kowań zna­lazły się kwe­stie doty­czące ukształ­to­wania terenu, roślin­ności poten­cjalnej oraz warunków gle­bo­wych. Warto jeszcze pod­kre­ślić obec­ność dokład­nych kolo­ro­wych map pre­zen­tu­ją­cych wspo­mniane powyżej czyn­niki. Także duża odmien­ność tych dwóch regionów przy ich bli­skości dała nam pod­stawy dla porównań stra­tegii osad­ni­czych oraz zmian zacho­dzą­cych w tych kwestiach.

Strony: 239
Format: A4
Język: polski
Wydanie: 2015
Wydawca: Fun­dacja Rze­szow­skiego Ośrodka Arche­olo­gicz­nego, Instytut Arche­ologii Uni­wer­sy­tetu Rze­szow­skiego
ISBN: 978–83-7667–192-5