Środowiskowe i kulturowe uwarunkowania rybołówstwa ludów wybrzeży Bałtyku w V-IV tysiącleciu przed Chrystusem na przykładzie osady w Dąbkach, stan. 9 (gm. Darłowo)

Środowiskowe i kulturowe uwarunkowania rybołówstwa ludów wybrzeży Bałtyku w V-IV tysiącleciu przed Chrystusem na przykładzie osady w Dąbkach, stan. 9 (gm. Darłowo)

Książka Miro­sławy Zabilskiej-Kunek sta­nowi mono­gra­ficzne ujęcie dotych­cza­so­wych stu­diów nad rybo­łów­stwem ludów strefy nad­bał­tyc­kiej w V–IV tys. BC. Pod­stawą źródłową pracy są rezul­taty badań labo­ra­to­ryj­nych, naj­licz­niej­szego jak dotąd, zbioru arche­oich­tio­lo­gicz­nego z ziem pol­skich, odkry­tego pod­czas eks­plo­racji wyko­pa­li­sko­wych na sta­no­wisku 9 w Dąb­kach (gm. Dar­łowo, woj. zachod­nio­po­mor­skie), prze­pro­wa­dzo­nych w ramach mię­dzy­na­ro­do­wego pro­jektu badaw­czego: „Cul­tural deve­lop­ment of the areas on both sides of the Odra river during Late Gla­cial and Early Holo­cene”, w latach 2004–2005. W toku roz­ważań źródłowo-analitycz­nych i syn­te­tycz­nych zostały uwzględ­nione rów­nież opu­bli­ko­wane wyniki iden­ty­fi­kacji szczątków ryb oraz dane arche­olo­giczne odno­śnie zna­le­zisk narzędzi rybac­kich z wybra­nych sta­no­wisk strefy nad­bał­tyc­kiej. Książka zawiera liczne zesta­wienia tabe­la­ryczne, kolo­rowe ryciny oraz obszerne stresz­czenie w języku angielskim.

Strony: 200
Format: A4
Wydane: 2014
Oprawa: twarda
Wydawca: Fun­dacja Rze­szow­skiego Ośrodka Arche­olo­gicz­nego, Instytut Arche­ologii Uni­wer­sy­tetu Rze­szow­skiego
ISBN: 978–83-7667–183-3