Środowiskowe i kulturowe uwarunkowania rybołówstwa ludów wybrzeży Bałtyku w V-IV tysiącleciu przed Chrystusem na przykładzie osady w Dąbkach, stan. 9 (gm. Darłowo)

Środowiskowe i kulturowe uwarunkowania rybołówstwa ludów wybrzeży Bałtyku w V-IV tysiącleciu przed Chrystusem na przykładzie osady w Dąbkach, stan. 9 (gm. Darłowo)

Książka Mirosławy Zabilskiej-Kunek stanowi monograficzne ujęcie dotychczasowych studiów nad rybołówstwem ludów strefy nadbałtyckiej w V–IV tys. BC. Podstawą źródłową pracy są rezultaty badań laboratoryjnych, najliczniejszego jak dotąd, zbioru archeoichtiologicznego z ziem polskich, odkrytego podczas eksploracji wykopaliskowych na stanowisku 9 w Dąbkach (gm. Darłowo, woj. zachodniopomorskie), przeprowadzonych w ramach międzynarodowego projektu badawczego: „Cultural development of the areas on both sides of the Odra river during Late Glacial and Early Holocene”, w latach 2004–2005. W toku rozważań źródłowo-analitycznych i syntetycznych zostały uwzględnione również opublikowane wyniki identyfikacji szczątków ryb oraz dane archeologiczne odnośnie znalezisk narzędzi rybackich z wybranych stanowisk strefy nadbałtyckiej. Książka zawiera liczne zestawienia tabelaryczne, kolorowe ryciny oraz obszerne streszczenie w języku angielskim.

Strony: 200
Format: A4
Wydane: 2014
Oprawa: twarda
Wydawca: Fundacja Rzeszowskiego Ośrodka Archeologicznego, Instytut Archeologii Uniwersytetu Rzeszowskiego
ISBN: 978-83-7667-183-3