Prof. Sylwester Czopek nowym Rektorem UR

Prof. Sylwester Czopek nowym Rektorem UR

W wyniku gło­so­wania elek­torów nowym Rek­torem Uni­wer­sy­tetu Rze­szow­skiego na kadencję 2016 – 2020 został prof. dr hab. Syl­we­ster Czopek. Dzię­kując za zaufanie spo­łecz­ności aka­de­mic­kiej, Rektor elekt zobo­wiązał się do kon­ty­nu­owania pro­ro­zwo­jowej poli­tyki reali­zo­wanej przez Uniwersytet.

 

Prof. dr hab. Syl­we­ster Czopek (1958), arche­olog (spe­cjal­ności: arche­ologia epoki brązu i wcze­snej epoki  żelaza; ochrona arche­olo­gicz­nego dzie­dzictwa kul­tu­ro­wego), muze­alnik. Autor i współ­autor 230 publi­kacji nauko­wych (w tym  13 książek/monografii), kie­rownik wielu grantów i pro­jektów badaw­czych (MNiSW, KBN, NCN). Odkrywca i badacz wielu sta­no­wisk arche­olo­gicz­nych w południowo-wschodniej Polsce. Członek Pol­skiej Aka­demii Umie­jęt­ności, Komi­tetu Nauk Pra– i Pro­to­hi­sto­rycz­nych PAN, Komisji Arche­olo­gicznej PAN  Oddział w Krakowie.

 

Studia arche­olo­giczne ukoń­czył w 1981 w UMCS w Lublinie. Dok­torat obronił w 1989 w  Insty­tucie Historii Kul­tury Mate­rialnej  PAN w War­szawie, a habi­li­tację uzy­skał w 1996 na  Uni­wer­sy­tecie Jagiel­loń­skim w Kra­kowie. Nomi­nacją pro­fe­sorską otrzymał w 2003 roku.
Z Rze­szowem zwią­zany od 1981 (Muzeum Okrę­gowe, którym kie­rował w latach 1991–2008). W 1999 roku roz­po­czął pracę w Wyż­szej Szkole Peda­go­gicznej (obecnie Uni­wer­sytet Rze­szowski), gdzie współ­two­rzył Instytut Arche­ologii, którym kie­rował w latach 1999–2008. W latach 2008–2012 Dziekan Wydziału Socjologiczno-Historycznego, od 2012 Pro­rektor ds. Nauki Uni­wer­sy­tetu Rzeszowskiego.