Konkurs “Najlepsza praca magisterska z archeologii obroniona w Polsce w 2015 roku” rozstrzygnięty

Konkurs “Najlepsza praca magisterska z archeologii obroniona w Polsce w 2015 roku” rozstrzygnięty

Z przy­jem­no­ścią infor­mu­jemy, iż Kapi­tuła Kon­kursu na “Naj­lepszą pracę magi­sterską z arche­ologii obro­nioną w Polsce w 2015 roku” postanawia przyznać:
Pierwszą nagrodę (w wysokości 1000 zł oraz druk pracy w serii Collectio Archaeologica Ressoviensis):

Pan mgr Dmytro Verteletskyi za pracę pt.: “Kultura trypolska na Wyżynie Wołyńskiej”, napi­saną w Uni­wer­sy­tecie Rze­szow­skim pod kie­run­kiem dr. hab. Małgorzaty Rybickiej.

Wyróż­nienie:

Pan mgr Jakub Jagodziński za pracę pt.: “Tożsamość kulturowa mieszkańców wczesnośredniowiecznej osady w Janowie Pomorskim na gruncie źródeł archeologicznych i pisanych“, napi­saną w Uni­wer­sy­tecie im. Mikołaja Kopernika w Toruniu, pod kierunkiem prof. dr hab. Wojciecha Chudziaka.

Kapi­tuła stwier­dziła jed­no­cze­śnie wysoki poziom wszyst­kich zgło­szo­nych prac.

Lau­re­atom i wszystkim uczest­nikom kon­kursu ser­decznie gratulujemy.

20160405092551718