Konkurs "Najlepsza praca magisterska z archeologii obroniona w Polsce w 2015 roku" rozstrzygnięty

Konkurs "Najlepsza praca magisterska z archeologii obroniona w Polsce w 2015 roku" rozstrzygnięty

Z przy­jem­no­ścią infor­mu­jemy, iż Kapi­tuła Kon­kursu na "Naj­lepszą pracę magi­sterską z arche­ologii obro­nioną w Polsce w 2015 roku" posta­nawia przy­znać:
Pierwszą nagrodę (w wyso­kości 1000 zł oraz druk pracy w serii Col­lectio Archa­eolo­gica Ressoviensis):

Pan mgr Dmytro Ver­te­let­skyi za pracę pt.: "Kul­tura try­polska na Wyżynie Wołyń­skiej", napi­saną w Uni­wer­sy­tecie Rze­szow­skim pod kie­run­kiem dr. hab. Mał­go­rzaty Rybickiej.

Wyróż­nienie:

Pan mgr Jakub Jago­dziński za pracę pt.: "Toż­sa­mość kul­tu­rowa miesz­kańców wcze­sno­śre­dnio­wiecznej osady w Janowie Pomor­skim na gruncie źródeł arche­olo­gicz­nych i pisa­nych", napi­saną w Uni­wer­sy­tecie im. Miko­łaja Koper­nika w Toruniu, pod kie­run­kiem prof. dr hab. Woj­ciecha Chu­dziaka.

Kapi­tuła stwier­dziła jed­no­cze­śnie wysoki poziom wszyst­kich zgło­szo­nych prac.

Lau­re­atom i wszystkim uczest­nikom kon­kursu ser­decznie gratulujemy.

20160405092551718