Wykład Miejskiej Konserwator Zabytków w Rzeszowie Pani Edyty Dawidziak

Wykład Miejskiej Konserwator Zabytków w Rzeszowie Pani Edyty Dawidziak
Dyrekcja Insty­tutu Arche­ologii UR oraz Fun­dacja Rze­szow­skiego Ośrodka Arche­olo­gicz­nego zapra­szają na wykład
Miej­skiej Kon­ser­wator Zabytków w Rze­szowie Pani Edyty Dawi­dziak, pod tytułem:
"Historia prac rewa­lo­ry­za­cyj­nych pro­wa­dzo­nych w obrębie rze­szow­skiego Rynku począwszy od lat 60-tych ubie­głego wieku"
Wykład odbę­dzie się 26 kwietnia 2016 r. o godzinie 12:00 w sali nr 13 Insty­tutu Arche­ologii UR przy ul. Moniuszki 10 w Rzeszowie.