Magiczne różdżki w epoce Wikingów

Magiczne różdżki w epoce Wikingów

W   środę 12 maja odbył się w Insty­tucie Arche­ologii UR wykład poświę­cony tema­tyce magicz­nych róż­dżek w epoce Wikingów. Na pod­stawie ana­lizy źródeł lite­rac­kich, badań arche­olo­gicz­nych oraz eks­pe­ry­mentom i arche­ologii doświad­czalnej autorzy pró­bo­wali odpo­wie­dzieć na pytanie o to jaką speł­niały funkcję w ich kul­turze. Dzię­ku­jemy pre­le­gentom dr Lesz­kowi Gar­dele i Klaudii Kar­piń­skiej za inte­re­su­jące przed­sta­wienie tej tema­tyki oraz wszystkim przy­byłem za wysłu­chanie i dyskusje.