Zagadka z Lutomierska

Zagadka z Lutomierska

Badania arche­olo­giczne często dopro­wa­dzają do odkrycia przed­miotów, które przez długie lata sta­nowią zagadkę co do ich pier­wot­nego prze­zna­czenia w kul­turze czło­wieka. Doty­czyło to rów­nież inte­re­su­ją­cego przed­miotu z cmen­ta­rzyska w Lut­miersku. Jego ponowną inter­pre­tację zapro­po­nował dr Leszek Gar­deła pod­czas wykładu: Zagadka z Luto­mierska: okucie, ostroga czy model świata? Pod­stawą jego zain­te­re­so­wania było wyko­nanie repliki tego przed­miotu przez Moj­mire z Kramu Szep­czą­cych Kruków oraz nowsze badania przy­no­szące dodat­kowe infor­macje, pozwa­la­jące spoj­rzeć na ten zabytek jak i czło­wieka, który był jego wła­ści­cielem w zupełnie nowym świetle.