Badania w Chotyńcu

Badania w Chotyńcu

W ramach grantu NCN reali­zo­wa­nego przez IA UR "Prze­miany kulturowo-osadnicze w dorzeczu rzeki Wiszni w epoce brązu i we wcze­snej epoce żelaza w kon­tek­ście zmian pra­hi­sto­rycznej i wcze­sno­śre­dnio­wiecznej eku­meny" zostały zre­ali­zo­wane pierwsze badania tere­nowe w miej­sco­wości Cho­ty­niec. Ich celem było roz­po­znanie chro­no­logii ist­nie­ją­cego w tym miejscu gro­dziska. Badania nie­stety nie roz­strzy­gnęły tych kwe­stii dla­tego pla­nu­jemy kolejne prace w naj­bliż­szym czasie. Zapra­szamy do galerii zdjęć, które w części obra­zują prace zespołu pro­wa­dzo­nego przez prof. dr. hab. Syl­we­stra Czopka.