Banganarti, Sudan

Banganarti, Sudan

Mamy przy­jem­ność poin­for­mować, że Instytut Arche­ologii UR pod­pisał umowę o współ­pracy naukowej z Insty­tutem Krajów Śródziem­no­mor­skich i Orien­tal­nych Pol­skiej Aka­demii Nauk. Celem umowy jest wspólna reali­zacja pro­gramu badań arche­olo­gicz­nych nad kul­turą doby średnio­wiecza Doliny Środ­ko­wego Nilu. Jednym z efektów umowy jest umoż­li­wienie udziału naszych stu­dentów w bada­niach wyko­pa­li­sko­wych na terenie wcze­sno­śre­dnio­wiecz­nego, chrze­ści­jań­skiego ośrodka piel­grzym­ko­wego w Ban­ga­narti (Sudan).

Jest to ufor­ty­fi­ko­wana osada, funk­cjo­nu­jąca wokół kościoła – tzw. Rafa­elionu – średnio­wiecz­nego, chrze­ści­jań­skiego ośrodka piel­grzym­ko­wego. Poło­żona w dolinie Nilu, w cen­trum nubij­skiego kró­le­stwa Makurii.

Dato­wanie: VII-XIII w.

Kie­rownik eks­pe­dycji arche­olo­gicznej: dr hab. Bogdan Żurawski (IKŚiO PAN).

Badania pro­wa­dzone są przez Instytut Kultur Śródziem­no­mor­skich i Orien­tal­nych PAN, we współ­pracy z Cen­trum Arche­ologii Śródziem­no­mor­skiej Uni­wer­sy­tetu War­szaw­skiego, a od 2016 r. we współ­pracy z Insty­tutem Arche­ologii Uni­wer­sy­tetu Rzeszowskiego.

Od strony IA UR w bada­niach uczest­niczy dr Michał Dzik, który kie­ruje pra­cami tere­no­wymi na osa­dzie ota­cza­jącej kościół. Badania te ukie­run­ko­wane są na roz­po­znanie takich zagad­nień, jak podział funk­cjo­nalny nubij­skich domów oraz zmiany w orga­ni­zacji prze­strzeni osady, które zacho­dziły od VII do XIII w.

 

Więcej infor­macji o sta­no­wisku na stronie:

http://www.pcma.uw.edu.pl/pl/projekty/sudan/banganarti/