Sasiny — cmentarzysko wczesnośredniowieczne

Roz­po­czę­liśmy badania na cmen­ta­rzysku wcze­sno­śre­dnio­wiecznym w Sasinach!

Pośrodku malow­ni­czego Pod­lasia znaj­duje się nie­dawno odkryte cmen­ta­rzysko z gro­bami w obu­do­wach kamien­nych. Poło­żone jest na kul­mi­nacji wznie­sienia na gra­nicy wsi Sasiny i Bystre, w powiecie biel­skim. Z począt­kiem sierpnia roz­po­czę­liśmy tu prace wyko­pa­li­skowe, które potrwają cztery tygo­dnie. Naszym celem jest roz­po­znanie zasięgu i chro­no­logii tej nie­zwy­kłej, ponad hek­ta­rowej nekro­poli. Kie­row­ni­kiem eks­pe­dycji jest dr Michał Dzik.

Dzi­siejszy dzień przy­witał nas desz­czem, ale mino nie­sprzy­ja­jącej pogody zało­ży­liśmy dwa wykopy. Sta­no­wisko znaj­duje się w lesie. W obrębie wykopów odsło­ni­liśmy pięć grobów pła­skich w obsta­wach kamien­nych. Gra­nice tych pochówków wyzna­czają monu­men­talne bloki kamienne, któ­rych waga osiąga nie­kiedy pół tony. Dziś, w trakcie eks­plo­racji odkry­liśmy frag­menty naczyń cera­micz­nych, a naj­cie­kaw­szym zna­le­zi­skiem okazał się żelazny nóż wczesnośredniowieczny.

Cze­kamy na dalsze zna­le­ziska, trzy­majcie za nas kciuki!