Sasiny

Witajcie!

Nasze sta­no­wisko na pogra­niczu wsi Bystre i Sasiny nareszcie zaczyna odkrywać przed nami swoje tajem­nice. Dziś minął już tydzień wyko­pa­lisk, pogoda nam sprzyja – zwykle nie pada. Wytrwała ekipa mło­dych arche­ologów codziennie rano pojawia się przy wyko­pach i ochoczo zabiera się do pracy. Ze względu na obec­ność kamien­nych kon­strukcji gro­bo­wych w zapo­mnienie ode­szly łopaty, a towa­rzy­szącym sprzętem stały się małe łopatki, szpa­chelki i pędzle.

Pięć grobów, które odsła­niamy od początku badań jest czę­ściowo znisz­czo­nych, w wyniku wybie­rania z nich kamieni do budowy dróg i domów. Na szczę­ście, w przy­naj­mniej dwóch z nich poziomy, na któ­rych znaj­dują się szczątki zmar­łych, nie zostały naru­szone. Udało się uchwycić bardzo słabo zacho­wane pochówki szkie­le­towe, dzięki czemu będzie moż­liwe okre­ślenie płci i wieku zmar­łych, a także wyko­nanie analiz radiowęglowych.

Wczoraj do ekipy dołą­czyły trzy osoby, dzięki czemu moż­liwe stało się otwarcie kolej­nego, trze­ciego już wykopu na wschodnim skraju nekro­poli. Na powi­tanie przy­niósł on cie­kawe zna­le­ziska, a wśród nich srebrne kabłączki skro­niowe. W powięk­sza­jącym się zbiorze odkry­tych zabytków mamy rów­nież między innymi szklane paciorki oraz gli­niany przęślik.

Mamy nadzieję, że kolejny tydzień wyko­pa­lisk przy­niesie nowe, coraz cie­kawsze odkrycia. Trzy­majcie za nas kciuki!

Pozdra­wiamy z Sasin!