Rekrutacja na studia doktoranckie

Rekrutacja na studia doktoranckie

Roz­mowa kwa­li­fi­ka­cyjna na studia III stopnia odbę­dzie się w dniu 23.09.2016 r. godz. 11.00 w sie­dzibie Insty­tutu Arche­ologii, ul. Moniuszki 10 w Rze­szowie.
Zakres roz­mowy kwa­li­fi­ka­cyjnej na studia obej­muje pro­ble­ma­tykę pracy magi­ster­skiej oraz wła­snego pro­gramu badaw­czego, który mógłby stać się tematem przy­szłej dysertacji.

Termin skła­dania doku­mentów zwią­za­nych z rekru­tacja na studia III stopnia mija 21 wrze­śnia 2016.