Ważna informacja

Ważna informacja

Przy­po­mi­namy o koniecz­ności zło­żenia indeksów przez wszyst­kich stu­dentów do dnia 14 wrze­śnia br. w dzie­ka­nacie. Dok­to­ranci dodat­kowo zobli­go­wani są do zło­żenia spra­woz­dania rocz­nego wraz z opinią promotora.